I.  ZASADY DZIAŁANIA KLUBU HDK PCK

1. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Legion jest     podstawową jednostką organizacyjną w PCK. Liczba honorowych dawców krwi klubu  przekracza minimalną ilość wymaganą do jego założenia i nie może być mniejsza niż 10.

2. Klub wchodzi w skład struktur PCK.

3. Legion działa na wielu obszarach nie wchodząc w kompetencje i działalność innych klubów oraz we współpracy z Rejonowymi Zarządami PCK odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

4. Klub HDK PCK Legion podzielony jest na regiony gdzie reprezentują go lokalni koordynatorzy.

5. Klub HDK PCK Legion może utrzymywać kontakty z honorowymi krwiodawcami za granicą na zasadach określonych przez ZG PCK.

II. KONTAKT Z KLUBEM

1. W związku z możliwością rozwoju Klubu kontakt z nami zmieniać się będzie w miarę potrzeb.

2. Adres głównej siedziby:

05-120 Legionowo

ul. Piłsudskiego 3

3. Strona internetowa:

www.legionhdk.pl

4. Facebook:

Legion Klub HDK

5. Maile Klubu

legionhdk@gmail.com  / ogólny dla osób indywidualnych

hdklegion@gmail.com  /  dla firm, urzędów, promotorów, sponsorów, do Prezesa

legiondawcom@gmail.com  /  dla przedsiębiorców i chętnych dołączyć do systemu zniżek

apelokrew@gmail.com  /  dla osób potrzebujących lub zgłaszających apel o krew

kalendarzlegionhdk@gmail.com  /  osób, klubów i stowarzyszeń chcących wstawić akcję krwiodawstwa w kalendarzu Klubu Legion

III. CELE i ZADANIA KLUBU HDK

1. Wcielanie niezrzeszonych krwiodawców do naszego klubu.

2. Dotarcie do młodzieży i zaszczepić w nich naszą ideę.

3. Popularyzacja idei i zasad działania PCK.

4. Ułatwienie przekazywania informacji do krwiodawców.

5. Znajdowanie nowych sposobów przekazywania wiedzy i informacji dotyczących krwiodawstwa.

6. Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami w ramach integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi.

7. Nieszablonowe podejście (klub inny niż wszystkie).

8. Stworzenie największego klubu w Polsce.

9. Organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa w nowych miejscach.

10. Organizowanie doraźnych akcji – reagowanie na Apele o Krew poprzez kierowanie na akcje odpowiednich klubowiczów (dostępnych na daną chwilę).

11. Otaczanie należytą troską i opieką członków Klubu oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

12. Monitorowanie zapotrzebowania oraz wręczanie odznak, medali i orderów dla członków Klubu oraz organizowanie uroczystych zgromadzeń w celu ich wręczenia (z zachowaniem wymogów obowiązujących dla każdego z odznaczeń).

13. Organizowanie i udział w imprezach masowych.

14. Tworzenie komórek w różnych (nowych) miejscach (brak ograniczeń miejscowych).

15. Poszukiwanie nowych sposobów wychodzenia do ludzi, w nowych miejscach .

16. Stworzenie bazy danych klubowych krwiodawców i wolontariuszy.

17. Realizacja obowiązkowych raportów, sprawozdań, podliczeń dla PCK.

18. Współpraca z samorządami lokalnymi i komendantami jednostek.

19. Propagacja dobrego imienia klubu i idei krwiodawstwa.

20. Poszukiwanie sponsorów, próba dotarcia do nowych możliwości pozyskiwania środków.

IV. CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI w KLUBIE HDK

1. Członkiem zwyczajnym Klubu HDK Legion może zostać każda osoba która:

a. wyraziła wolę wstąpienia do Klubu i została przyjęta przez zarząd klubu,

b. zobowiązała się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,

c. ze względu na stan zdrowia nie może oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu,

d. opłaciła roczną składkę PCK: uczniowie – 3 zł, studenci – 8 zł, pozostali – 25 zł. Wysokość składki weryfikowana wg. posiadanej ważnej legitymacji.

2. Członek zwyczajny Klubu HDK Legion ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

b. uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji,

c. korzystać z przysługujących uprawnień wynikających ze Statutu HDK,

d. korzystać z uprawnień, przywilejów i innych udogodnień wynegocjowanych i załatwionych przez Klub w danym regionie, nosić odznaki organizacyjne (klubowe).

3. Członek zwyczajny Klubu HDK Legion ma obowiązek:

a. przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał Klubu,

b. prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi,

c. stosować się do zasad statutu HDK, do regulaminu Klubu, realizować uchwały zarządu Klubu, a w szczególności bezinteresownie oddawać krew o ile sytuacja na to pozwala, przestrzegać ogólnych zasad higieny zdrowotnej, informować władze klubu o oddaniu krwi w celu posiadania wiedzy o możliwości doraźnej pomocy w danym okresie oraz aktualizacji statystyk klubu.

4. Członkiem wspierającym Klub HDK Legion (Wolontariuszem Klubu HDK Legion) może zostać osoba która:

a. został przyjęty przez zarząd klubu,

b. nie opłaca składki PCK

c. czynnie bierze udział w działaniach tego klubu na rzecz rozwoju ruchu Klubu,

d. zobowiązała się do honorowego oddawania krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym,

e. ze względu na stan zdrowia nie może nadal oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu,

f. w razie oddawania krwi powinien informować władze klubu o oddaniu krwi w celu posiadania wiedzy o możliwości doraźnej pomocy w danym okresie oraz aktualizacji statystyk Klubu.

g. ma prawo w każdej chwili zostać członkiem zwyczajnym po opłaceniu składki PCK

h. nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

i. nie korzysta z uprawnień, przywilejów i innych udogodnień wynegocjowanych i załatwionych przez Klub HDK PCK Legion w danym regionie (punkt ten nie dotyczy uprawnień i przywilejów wynikających z ustawy a więc z posiadanych tytułów Honorowego Dawcy Krwi oraz Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi)

5. Przynależność do Klubu HDK Legion ustaje w przypadku dobrowolnego wystąpienia z klubu, przejścia do innego Klubu HDK, wykluczenia przez Zarząd Klubu Legion bądź właściwy Zarząd PCK.

6. Członkiem honorowym ma prawo zostać członek, który zasłużył się dla Klubu oraz został zatwierdzony przez Zarząd Klubu Legion.

7. Członek Klubu HDK Legion może być wykluczony z klubu z jednego z następujących powodów:

a. nie uczestniczenia w realizacji zadań klubu,

b. nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał Klubu HDK,

c. działania na szkodę Klubu lub PCK,

d. pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

8. Honorowy dawca krwi może być członkiem tylko jednego klubu HDK.

V. WŁADZE KLUBU I ICH KOMPETENCJE

1. Władzami Klubu HDK Legion są:

a. zebranie członków Klubu HDK Legion,

b. zarząd Klubu HDK Legion,

c. komisja rewizyjna.

2. Zebranie członków Klubu HDK Legion:

a. po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmuje decyzję ustępującemu zarządowi Klubu,

b. uchwala program działania Klubu,

c. wybiera prezesa i pozostałych członków Zarządu Klubu,

d. wybiera przedstawicieli na konferencję rejonową

e. wybiera delegata na Zjazd Rejonowy PCK.

3. Zarząd Klubu HDK Legion:

a. wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza, w razie potrzeby skarbnika i innych członków zarządu.

b. wykonuje uchwały zebrania członków Klubu  oraz kieruje Klubem

c. reprezentuje członków Klubu wobec władz administracyjnych, samorządowych i innych

d. współpracuje z władzami PCK

e. zwołuje zebrania członków Klubu,

f. może podejmować decyzje o wykluczeniu z Klubu,

g. podejmuje swoje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zarządu,

h. prowadzi ewidencję członków Klubu (kartotekę), książki protokołów i uchwał oraz dokumentację gospodarki materiałami i funduszami Klubu,

i. może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb,

j. czas trwania kadencji Zarządu Klubu HDK Legion ustala się na 4 lata

k. w przypadku niedopełniania obowiązków przez Zarząd Klubu HDK PCK, może być zwołane nadzwyczajne zebranie na pisemny wniosek ½ liczby członków lub na wniosek właściwego zarządu PCK.

4. Pracą w Reginach kieruje Koordynator Regionu, który:

a. w razie posiadania na swoim Reginie ponad 100 członków ma prawo powołać Członków Posiłkowych Koordynatora Regionu, którzy pomogą mu kierować Regionem oraz w czasie jego nieobecności pełnić jego obowiązki,

b. w razie potrzeby lub na prośbę ww. sporządza raporty i sprawozdania,

c. inicjuje i kieruje pracą w regionie, w tym organizuje akcje krwiodawstwa,

d. zwołuje zebrania i przewodniczy obradom w regionie,

e. reprezentuje Klub na swoim rejonie, w razie potrzeby ma prawo podejmować

f. decyzje w imieniu Klubu na danym regionie w zakresie określonym przez Zarząd Klubu.

5. Pracą zarządu kieruje Prezes, który:

a. zwołuje zebrania i przewodniczy obradom,

b. inicjuje i kieruje całością pracy zarządu Klubu,

c. podejmuje decyzje w imieniu zarządu Klubu między jego posiedzeniami w zakresie określonym przez ten zarząd,

d. ponosi pełną odpowiedzialność za działalność organizacyjną ,

e. reprezentuje Klub na zewnątrz w zakresie określonym przez zarząd klubu i właściwy zarząd rejonowy PCK.

6. Członek zarządu i cały zarząd klubu HDK Legion może być zawieszony w czynnościach według zasad określonych w Statucie PCK i uchwale KRR PCK.

7. Regulamin został opracowany na podstawie zatwierdzonej uchwały nr 43/2008 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 21 czerwca 2008 r.


Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *