I. Nazwa i siedziba Klubu

1. Nasz Klub przyjął nazwę „Legion – Klub Honorowych Dawców Krwi”

2. Główna siedziba klubu mieści się w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 3.

3. Klub w czasie swojej działalności może zakładać dodatkowe siedziby przyporządkowane poszczególnym regionom.

II. Znak Klubu

1. Znakiem Klubu jest „Kropla krwi z tarczą i trzymającą na dłoni serce”.

2. Znak może być zmieniony za zgodą Zarządu Klubu.

III. Działalność Klubu

1. Tworzenie nowych komórek na obszarach, gdzie nie ma jeszcze żadnego klubu oraz docieranie do niezrzeszonych Krwiodawców.

2. Rozpowszechnianie idei krwiodawstwa oraz naszego klubu poprzez czynny udział w życiu publicznym. Należą do nich między innymi szeroko rozumiane kontakty z lokalnymi samorządami, komendantami poszczególnych jednostek, a także rozpowszechnianie aktualnych informacji za pomocą strony internetowej oraz portalu Facebook.

3. Stworzenie „Klubu internetowego” dającego możliwość dołączenia do nas poprzez zalogowanie się w systemie ze wszelkimi wymogami bezpieczeństwa. Prowadzenie ewidencji członków klubu i zrzeszonych w nim honorowych dawców krwi jak również wolontariuszy PCK według „Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża” oraz stworzenie możliwości dawania nam zniżek, promocji czy innych udogodnień w naszych regionach przez prywatnych przedsiębiorców,urzędy czy inne stowarzyszenia.

IV. Cele Klubu

1.  Wcielanie niezrzeszonych krwiodawców do naszego klubu.

2.  Docieranie do młodzieży i zaszczepianie w nich idei pomocy.

3.  Popularyzacja zasad działania PCK.

4.  Czytelny przekaz informacji dla krwiodawców.

5.  Poszukiwanie nowych sposobów przekazywania wiedzy na temat krwiodawstwa.

6.  Nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami w ramach integracji środowisk Honorowych Dawców Krwi.

7.  Stworzenie najprężniej działającego klubu w Polsce.

V.  Zadania Klubu

1. Organizowanie akcji honorowego krwiodawstwa w nowych miejscach.

2. Organizowanie doraźnych akcji – szybkie reagowanie na Apele o Krew poprzez kierowanie na akcje klubowiczów dostępnych w danej chwili.

3. Otaczanie należytą troską i opieką członków Klubu oraz udzielanie im pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.

4. Prowadzenie statystyk dot. ilości oddawanej krwi oraz zgłaszanie zasłużonych krwiodawców do ich uhonorowania. Organizowanie uroczystych zgromadzeń w celu wręczenia przyznanych odznaczeń (z zachowaniem wymogów obowiązujących w regulaminie).

5. Organizowanie i udział w imprezach masowych.

6. Tworzenie komórek w różnych (nowych) miejscach (brak ograniczeń miejscowych).

7. Poszukiwanie nowych sposobów wychodzenia z ofertą klubu w nowych miejscach.

8. Stworzenie klubowej bazy danych krwiodawców i wolontariuszy.

9. Sporządzanie raportów i sprawozdań dla PCK.

10. Propagowanie dobrego imienia klubu i idei krwiodawstwa.

11. Poszukiwanie sponsorów oraz darczyńców w celu pozyskiwania środków na działalność klubu.

VI. Pieczęcie Klubu

1. Klub Legion posługuje się podłużną pieczątką o następującej treści:

           Polski Czerwony Krzyż
Klub Honorowych Dawców Krwi Legion
             05 – 120 Legionowo

2. Prezes Klubu ma prawo używać pieczątki imiennej zatwierdzonej przez Zarząd Klubu:

Prezes Klubu Legion
Honorowych Dawców Krwi
Imię i Nazwisko

VII. Postanowienia końcowe

1. Uchylić uchwałę zarządu Klubu może Zarząd Rejonowy PCK, jeżeli jest ona niezgodna z prawem, Statutem lub uchwałami obowiązującymi w organizacji.

2. Rozwiązanie klubu HDK może nastąpić w przypadku:

a. uchwały zebrania członków Klubu

b. zmniejszenie członków Klubu poniżej wymaganego minimum 10-ciu osób

c. braku działalności Klubu przez okres dłuższy niż 12 m-cy.

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *