Rada


Zapiski z Historii Rady

 • Po roku 1958 przy Zarządzie Głównym PCK zaczęła działać Główna Komisja Krwiodawstwa PCK, a przy Zarządach Wojewódzkich zaczęto powoływać Wojewódzkie Komisje Krwiodawstwa PCK. Mimo, ze struktury te powoływane były decyzjami władz PCK, a nie w drodze wyborów, to jednak miały charakter reprezentatywny.
  Ruch honorowego krwiodawstwa uzyskał swoją reprezentację w organach decyzyjnych PCK na równi z innymi działaniami statutowymi Stowarzyszenia, ponieważ przewodniczący Komisji wchodził z „urzędu” w skład prezydiów zarządów PCK.

  Funkcje przewodniczących Głównej Komisji Krwiodawstwa PCK pełnili:
  – gen. bryg. dr med. Jerzy EJMONT
  – prof. dr hab. med. Sylwester CZAPLICKI


Czytaj więcej – kliknij                      Prezydium Rady

 • Przewodniczący:          Sławomir KACZYŃSKI  (Okręg Podlaski)
 • Wiceprzewodniczący: Janusz SIBIŃSKI (Okręg Wielkopolski)
 • Wiceprzewodniczący: Mariusz MALEWICZ (Okręg Mazowiecki)
 • Sekretarz:                      Renata KAWKA (pracownik ZG PCK)
 • Członkowie:
 • Andrzej CHAŁUPKA (Okręg Łódzki)
 • Lesław KOSIK (Okręg Dolnośląski)
 • Jan KOWALCZYK (Okręg Lubuski)
 • Tadeusz KOWALEWSKI (Okręg Mazowiecki)
 • Mirosław SZYMAŃSKI (Okręg Mazowiecki)

Działalność Rady

 • Rada rozpoczęła swoja działalność w styczniu 2010 r. Podczas Konferencji Ruchu HDK PCK w Warszawie.
 • Główne kierunki działań wytyczone na kadencję 2010-2014 wiązały się z bieżącą obsługą Ruchu HDK PCK w zakresie wyróżniania i odznaczania indywidualnych uczestników Ruchu oraz Klubów HDK PCK – w zakresie nadawania imion i Sztandarów oraz rozwiązywania pojawiających się problemów organizacyjnych.
 • Ważnym elementem działalności Krajowej Rady HDK PCK i jej Prezydium była współpraca z publiczną służbą krwi i innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwój honorowego krwiodawstwa w Polsce, w celu zapewnienia samowystarczalności naszego kraju w krew. Służyć temu winny ogólnopolskie programy rozwoju krwiodawstwa, jak np.: „Młoda krew ratuje życie”, „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, „Motoserce”, „Zbieramy krew dla Polski” itp., oraz inicjowanie nowych przedsięwzięć programowych i organizacyjnych, służących pozyskiwaniu nowych honorowych dawców krwi, a także zwiększaniu ilości pozyskiwanej krwi.
 • Rada Ministrów RP 20 września 2011r. zatwierdziła się statut Polskiego Czerwonego Krzyża, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża 4 czerwca tegoż roku.
 • Zmiana Statutowych regulacji i spowodowane tym wątpliwości interpretacyjne wywołały także „pewne zamieszanie” w funkcjonowaniu rad na szczeblu rejonowym i okręgowym, a także Rady Krajowej. Część rad zwłaszcza rejonowych, mając wątpliwości co do legalności swego działania ograniczyła w 2012 roku swoją aktywność. Ten stan przejściowy trwał do uchwalenia i wprowadzenia nowego Regulaminu Rad HDK PCK w kwietniu 2014 r. W tym okresie Rada skupiła się na realizacji już wdrożonych programów i realizacji zadań w zakresie odznaczeń i wyróżnień dla indywidualnych HDK i jednostek organizacyjnych Ruchu.

   

Wnioski o ordery, odznaczenia i wyróżnienia

 

ORDERY ODRODZENIA POLSKI

Rok

Wpłynęło z OO na Komisję

Rozpatrzono pozytywnie

NADANO

2010

20 wniosków

3

3

2011

27 wniosków

7

7

2012

16 wniosków

4

0

2013

22 wnioski

2

2

2014

17 wniosków

4

???

OGÓŁEM

 102

 20

 

KRZYŻE ZASŁUGI

Rok

Wpłynęło z OO na Komisję

Rozpatrzono pozytywnie

NADANO

2010

320 wniosków

190

187

2011

317 wniosków

224

221

2012

285 wniosków

209

199

2013

280 wniosków

116

131

2014

253 wnioski

206 w tym 14 osób karanych

???

OGÓŁEM  

2 092

1 684

 

ODZNAKA HONOROWY DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

Rok

Wpłynęło z OO na Komisję

Rozpatrzono pozytywnie

NADANO

2010

441 wniosków

205

203

2011

370 wniosków

285

268

2012

334 wnioski

263

250

2013

340 wniosków

297

251

2014

368 wniosków

270

258

OGÓŁEM

1 853

1 320

1 230

 

WYRÓŻNIENIE „KRYSZTAŁOWE SERCE”

Rok

Wpłynęło z OO

Kapituła Rozpatrzyła negatywnie

NADANO

2010

62

18

44

2011

102

18

84

2012

105

16

89

2013

114

30

84

2014

96

29

67

OGÓŁEM

479

111

368

 

 • Od 2010 roku do 11.10.2014 r. podjęto 27 Uchwał w tym:12 Uchwał – dotyczących nadania Imion Klubom HDK PCK i 15 Uchwał – dotyczących nadania Sztandaru Klubom HDK PCK

 Kadencja Rady 2010 – 2014

 • Przez okres całej kadencji prowadzona była ogólnopolska strona internetowa www.oddajkrew.pl. Jej redaktorami byli Renata Kawka i Sławomir Kaczyński. Do najaktywniejszych autorów materiałów zamieszczanych na tej stronie zaliczają się redaktorzy strony oraz:
  chorąży Sebastian Jaszak – wiceprezes Klubu HDK PCK „Kropelka” w Braniewie obecnie prezes Wojskowego Klubu HDK PCK przy 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej,
  Janusz Sibiński – przewodniczący RR HDK PCK w Kaliszu,
  Jerzy Bochenek – Przewodniczący RR HDK PCK w Stargardzie Szczecińskim,
  Tadeusz Kowalewski – prezes OR PCK w Legionowie i sekretarz Klubu HDK PCK przy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
 • Rady HDK PCK zobowiązane były do pozyskiwania środków na swoją działalność organizacyjna i programową. Przewodniczący KR HDK PCK pozyskał sponsora – Fundację „Krew darem życia”, której prezes Pan Leon Stepka każdego roku przekazywał na konto ZG PCK kwoty 3 – 4 tysięcy „na działalność organizacyjno-programową Prezydium KR HDK PCK”. Koledzy Jerzy Bochenek i Jerzy Kasperkowicz pozyskali w trakcie kadencji sponsorów (samorządy miejski i powiatowy Stargardu Szczecińskiego) na pokrycie dwóch posiedzeń komisji odznaczeń KR HDK PCK, Kolega Andrzej Chałupka pozyskał podobnych sponsorów środowisku pabianickim na pokrycie kosztów kolejnego posiedzenia Komisji, zaś Sławomir Kaczyński pozyskał sponsora, który zastrzegł sobie anonimowość< na pokrycie kosztów posiedzenia komisji odznaczeń w Uściu koło Mielna, w ostatnim roku kadencji.
 • Przez cała kadencję sponsorem posiedzeń Kapituły Kryształowego Serca byli Zarząd Lubuskiego Oddziału Okręgowego PCK i Lubuska Okręgowa Rada HDK PCK.
 • Oprócz powyższych tematów Krajowa Rada oraz jej Prezydium wielokrotnie analizowała bieżącą sytuację związaną z funkcjonowaniem honorowego krwiodawstwa, stwarzaniem przez władze państwowe i samorządowe warunków do promocji tej idei oraz poszukiwała sposobów rozwiązywania problemów zgłaszanych przez poszczególne środowiska, np. w zakresie honorowania uprawnień zasłużonych honorowych dawców krwi, honorowania uprawnień do dnia wolnego, zakresu badań dla dawców. Wnioski w tym zakresie przekazywane były do władz PCK, a w miarę możliwości rozwiązywane są na bieżąco.

Sprawozdanie z Ogólnopolskich Akcji 2010 – 2014

 • Kolega Janusz Sibiński – wiceprzewodniczący KR HDK PCK we współpracy z kolegą Waldemarem Gołasiem – przewodniczącym Podlaskiej Okręgowej Rady HDK opracował ogólnopolski projekt programowy promujący honorowe krwiodawstwo w środowiskach harcerskich pn. Harcerska Kropla Braterstwa kierowany do członków Związku Harcerstwa Polskiego. Na program składa się odznaka, której elementem jest stylizowana lilijka, a jeden z jej listków – zgodnie z symboliką skautowej lilijki oznaczający służbę drugiemu człowiekowi – ma kształt kropli krwi. Całość uzupełnia napis „Harcerska Kropla Braterstwa”. Kształt odznaki nawiązuje do harcerskich specjalności. Autor przewidział następujące wymagania dla kandydatów do jej zdobycia: odznaka adresowana jest do wędrowników, starszyzny i instruktorów i może ją otrzymać osoba, która zna znaczenie honorowego krwiodawstwa dla ratowania zdrowia i życia ludzi, co najmniej dwukrotnie oddała honorowo krew dla celów leczniczych, zachęciła minimum dwie osoby do honorowego oddania krwi, zorganizowała w swoim środowisku akcję promującą honorowe krwiodawstwo. Odznakę przyznaje komendant hufca. Program uzupełniają sprawności zuchowe oraz harcerskie kierowane do najmłodszych członków ZHP.
 • Największa akcja promocyjna zrealizowana została podczas odbywającego się w Krakowie Jubileuszowego Zlotu Stulecia Harcerstwa. Można tu było oddawać krew w ambulansach Polskiego Czerwonego Krzyża i regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W polowym „punkcie krwiodawstwa” w dniach akcji (17-20 sierpnia 2010) zarejestrowało się 315 harcerzy, z czego 226 podzieliło się „cząsteczką siebie” z mieszkańcami Małopolski. Zrealizowany został plan: 100 litrów bezcennego leku na 100-lecie Harcerstwa, nawet z jednolitrową nadwyżką. Koordynatorem akcji był jej pomysłodawca – Janusz Sibiński. W prowadzeniu akcji organizacyjnie i promocyjnie kolegę Sibińskiego wspierał przewodniczący KR HDK PCK – Sławomir Kaczyński.
 • Promocja odznaki i prowadzona akcja zyskały szeroki odbiór w środowisku harcerskim. Prócz druhen i druhów, którzy przekazali Krakowowi szczególny dar serca, wielu młodszych wiekiem harcerzy mogło z bliska przyjrzeć się poborowi, uzyskać niezbędne informacje na przyszłość. Doskonała większość „nielatów” w mundurkach harcerskich deklarowała naśladownictwo starszych kolegów. Od 2011 roku, po akceptacji Głównej Kwatery ZHP program realizowany jest jako ogólnopolski.

Turniej Szkół i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie PCK
„Młoda Krew Ratuje Życie”


Rok szkolny 2009/2010                      32.348 litrów krwi      51.664 uczniów                      7.304 studentów

Rok szkolny 2010/2011                      17.526 litrów krwi      29.449 uczniów                      5.556 studentów

Rok szkolny 2011/2012                      17.489 litrów krwi      31.645 uczniów                      4.856 studentów

Rok szkolny 2012/2013                      19.092 litrów krwi      29.592 uczniów                      4.493 studentów

Rok szkolny 2013/2014                      17.416 litrów krwi      25.473 uczniów                      4.274 studentów

Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie PCK, PSP, OSP
„Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”


Rok 2010         6.162 litrów krwi

Rok 2011         5.592 litry krwi

Rok 2012         5.600 litrów krwi

Rok 2013         7.982 litry krwi

„Zbieramy Krew dla Polski” z Grupą Muszkieterów, siecią sklepów Intermarche i Bricomarche


maj – październik

Rok 2010         135 miast                               1.572 litry krwi

Rok 2011         150 miast                               1.642 litry krwi

Rok 2012         149 miasta                             1.500 litrów krwi

Rok 2013         151 miast                               1.500 litry krwi

Rok 2014         168 miast                               1.520 litrów krwi

„MOTOSERCE” z Kongresem Polskich Klubów Motocyklowych


Rok 2010         68 miast                                 2.449 litrów krwi

Rok 2011         65 miast                                 3.219 litrów krwi

Rok 2012         71 miast                                 4.301 litrów krwi

Rok 2013 i 2014                                            ok 4.823 litry krwi


Ważne dokumenty dotyczące Rad krwiodawstwa


Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *