logo_pck 200

 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ  to największa i najstarsza organizacja humanitarna w Polsce oraz zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. Jesteśmy częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 • Naszą misją jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
 • Znak Czerwonego Krzyża, zwany również Krzyżem Genewskim, utworzony został podczas konferencji międzynarodowej w Genewie w 1863 r. jako znak rozpoznawczy ochotników niosących pomoc rannym żołnierzom. W rok później odwrócone barwy flagi szwajcarskiej stały się uznanym międzynarodowo znakiem wojskowych służb medycznych, a ochotnicy zrzeszający się w krajowych stowarzyszeniach niosących pomoc, dali początek Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
 • W części krajów muzułmańskich zamiast czerwonego krzyża używany jest, pełniący te same funkcje, znak czerwonego półksiężyca. W celu uniknięcia kojarzenia znaków z symboliką religijną, Państwa Strony Konwencji Genewskich w 2005 r. przyjęły trzeci znak o charakterze ochronnym – tzw. czerwony kryształ. Znak czerwonego krzyża lub czerwonego półksiężyca może mieć dwa znaczenia: ochronne oraz informacyjne.
 • Znak w znaczeniu ochronnym używany jest podczas konfliktu zbrojnego i wskazuje walczącym, że oznaczone nim osoby,  jednostki medyczne oraz środki transportu są chronione przez Konwencje Genewskie i ich Protokoły Dodatkowe. Znak, spełniając funkcję ochronną powinien mieć odpowiednio duże wymiary, aby być widocznym.
 • Znak w znaczeniu informacyjnym ma niewielkie wymiary i  wskazuje, że dana osoba lub obiekt są związane z Międzynarodowym Ruchem Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

2a


W swoich działaniach kierujemy się 7 zasadami:


1. HUMANITARYZM

 • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca zrodzony z troski o niesienie pomocy rannym na polu bitwy, bez czynienia jakiejkolwiek między nimi różnicy, podejmuje wysiłki, zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, w kierunku zapobiegania we wszelkich okolicznościach cierpieniom ludzkim i ich łagodzenia. Zmierza do ochrony życia i zdrowia oraz zapewnienia poszanowania osobowości człowieka. Przyczynia się do wzajemnego zrozumienia, przyjaźni i współpracy oraz do trwałego pokoju między wszystkimi narodami.

  2. BEZSTRONNOŚĆ
 • Nie czyni żadnej różnicy ze względu na narodowość, rasę, wyznanie, pozycję społeczną lub przekonania polityczne. Zajmuje się wyłącznie niesieniem pomocy cierpiącym, kierując się ich potrzebami i udzielając pierwszeństwa w najbardziej naglących przypadkach.

  3. NEUTRALNOŚĆ
 • W celu zachowania powszechnego zaufania Ruch powstrzymuje się od uczestnictwa w działaniach zbrojnych oraz – w każdym czasie – w sporach natury politycznej, rasowej, religijnej lub ideologicznej.

  4. NIEZALEŻNOŚĆ
 • Ruch jest niezależny. Stowarzyszenia krajowe służąc pomocą władzom publicznym w ich działalności humanitarnej i podlegając prawu obowiązującemu w ich państwach, powinny zawsze korzystać z samodzielności pozwalającej im na działania w każdym czasie, zgodnie z zasadami Ruchu.

  5. DOBROWOLNOŚĆ
 • Ruch niesie pomoc dobrowolnie, nie kierując się chęcią osiągnięcia jakiejkolwiek korzyści.

  6. JEDNOŚĆ
 • W każdym kraju działa tylko jedno stowarzyszenie Czerwonego Krzyża albo Czerwonego Półksiężyca. Powinno ono być otwarte dla wszystkich i obejmować swą humanitarną działalnością obszar całego kraju.

  7. POWSZECHNOŚĆ
 • Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, w którym wszystkie stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązek niesienia sobie nawzajem pomocy, obejmuje swoją działalnością cały świat.

CELE I ZADANIA Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Wyciąg z Ustawy:
  ” art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 1964  r. o  Polskim Czerwonym Krzyżu (Dz. U. Nr 41, poz. 276) zarządza się, co następuje:
  1. 1. Zatwierdza się statut Polskiego Czerwonego Krzyża, uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiego Czerwonego Krzyża w  dniu 4 czerwca 2011 r. …
    „

 • 8. Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i  ich łagodzenie we wszelkich okolicznościach i w każdym czasie, przy zachowaniu bezstronności oraz bez jakiejkolwiek dyskryminacji, a zwłaszcza z powodu narodowości, przynależności do grupy etnicznej, pochodzenia społecznego, rasy, płci, religii, języka lub poglądów politycznych.

 • 9. Dla osiągnięcia tego celu Polski Czerwony Krzyż w szczególności:
 • 1) wspomaga w czasie konfliktu zbrojnego wojskową i  cywilną służbę zdrowia, zgodnie z  postanowieniami Konwencji genewskich z  1949  r., Protokołów dodatkowych z 1977 r. i 2005 r. oraz prowadzi działalność humanitarną na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych;
 • 2) upowszechnia znajomość międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych i  współpracuje z  władzami publicznymi w  trosce o zapewnienie jego poszanowania;
 • 3) prowadzi — na zlecenie państwa — Krajowe Biuro Informacji określone przepisami Konwencji genewskich;
 • 4) upowszechnia zasady i ideały Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;
 • 5) wykonuje zadania humanitarne wynikające z  uchwał organów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca;

   

 • Dziennik Ustaw Nr 217  Poz. 1284
 • 6) prowadzi działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi;
 • 7) niesie pomoc ofiarom i  poszkodowanym w  klęskach żywiołowych i katastrofach w kraju, a także za granicą, oraz przygotowuje społeczeństwo do właściwych zachowań w przypadku ich wystąpienia;
 • 8) działa na rzecz ratownictwa i  ochrony ludności, prowadzi szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy;
 • 9) prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z  pomocy społecznej, w  tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
 • 10) prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • 11) prowadzi działalność w  dziedzinie ochrony i  promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym oraz prowadzi działania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem pomocy i działań na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i upowszechniania zasad bezpiecznych zachowań;
 • 12) upowszechnia tradycje narodowe oraz działa na rzecz mniejszości narodowych i  etnicznych, prowadzi działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i  współpracy między społeczeństwami;
 • 13) prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • 14) działa na rzecz odtwarzania więzi rodzinnych zerwanych w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych i migracji;
 • 15) prowadzi działalność wychowawczą i  wypoczynkową na rzecz dzieci i  młodzieży, wspiera i  upowszechnia kulturę fizyczną, sport, turystykę, krajoznawstwo i rekreację;
 • 16) organizuje i prowadzi placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne, wypoczynkowe, rehabilitacyjne, lecznicze oraz inne — dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • 17) rozwija działalność wśród dzieci i  młodzieży, uwzględniając przy tym realizację wszystkich zadań statutowych PCK;
 • 18) prowadzi szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu;
 • 19) pozyskuje, szkoli i  organizuje personel i  wolontariat niezbędny do realizacji zadań PCK
 • 20) prowadzi działalność i współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, wspomagając rozwój społeczności lokalnych;
 • 21) realizuje inne zadania zgodne z  celem PCK, a  w  szczególności zlecone przez organy administracji publicznej.

Kto założył Polski Czerwony Krzyż?


Wszyscy mogą w ten czy inny sposób, każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, przyczynić się w jakimś stopniu do […] szlachetnego dzieła.”

                                                                                                             Henry Dunant

 

 • Założycielem i twórcą ruchu Czerwonego Krzyża jest Henry Dunant (1828-1910), kupiec szwajcarski z Genewy, pierwszy laureat pokojowej Nagrody Nobla (1901).

henry_dunant legionhdk


 • W 1859 r., w drodze na spotkanie z cesarzem, przejeżdża koło włoskiego miasteczka Solferino, gdzie dogorywa najkrwawsza w ówczesnej Europie (obok bitwy pod Waterloo) – bitwa pod Solferino, stoczona między armią austriacką a sprzymierzonymi siłami francusko-włoskimi. Liczba ofiar przekracza 40 000. Obok ciał zabitych, których nikt nie zbiera z pola walki, umierają w męczarniach tysiące rannych żołnierzy. Niewielkie i źle zorganizowane wojskowe służby medyczne są bezradne wobec ogromu nieszczęścia.
 • Dunant, choć nie ma żadnego przygotowania medycznego, stara się pomóc rannym i umierającym. Przerażające doświadczenia nie dają mu spokoju i po dwóch latach pisze książkę „Wspomnienie Solferino”, gdzie proponuje powołanie we wszystkich krajach stowarzyszeń pomocy, których przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść ratunek rannym na polu walki. Aby wolontariusze byli bezpieczni, muszą się wyróżniać przy pomocy znaku, powszechnie uznawanego przez wszystkie strony konfliktu i dającego status pełnej neutralności. Tak rodzi się idea Czerwonego Krzyża.
 • W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. 18 stycznia 1919, z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski, zwołano naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu czerwonokrzyskimi ideałami. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Pierwszym prezesem organizacji został Paweł Sapieha. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie już prawie 100 lat.

Podstawa prawna

Polub nasz fanpage

Polub tą stronę

Zostaw komentarz

Adres email nie bedzie widoczny. Pola zaznaczone gwiazdką są obowiazkowe. *