Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

REGULAMIN
Klubu Honorowych Dawców Krwi - LEGION

 przy Stowarzyszeniu Honorowego Krwiodawstwa Legion

 

 1. I. ROZDZIAŁ

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

     “Klub Honorowych Dawców Krwi Legon przy Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Legion” dalej zwany “Klubem” jest autonomiczną częścią organizacyjną “Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion”.

Klub skupia wokół siebie krwiodawców, honorowych dawców krwi i wolontariuszy, którzy zechcą w profesjonalny sposób wspólnie działać dla społeczeństwa.

 1. II. ROZDZIAŁ

CELE I ZADANIA KLUBU


§2

 1.     1. Celem Klubu jest prowadzenie działań oraz działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie: honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii i pierwszej pomocy przedmedycznej a także innym aspektom, które wynikają ze statutu Fundacji tj. uzależnienia, problemy osób niepełnosprawnych, pomoc ludziom cierpiącym lub potrzebującym, podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień oraz pomoc osobom wykluczonym społecznie. Ponadto upowszechnianie zdrowego stylu życia, upamiętnianie wiedzy i tradycji państwowych, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.


§3

 1.     1. Cele Klubu realizowane są poprzez:
  1.         a) Organizowanie działań na rzecz pomocy osobom potrzebującym oraz społecznie wykluczonym.
 2.         b) Realizowanie we współpracy z różnymi podmiotami tj. stowarzyszeniami, fundacjami i innymi klubami hdk oraz instytucjami w zakresie:
 3.              i.   zbiórek krwi;
 4.              ii.  rejestracji potencjalnych dawców szpiku;

             iii. ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 1.              iv. prowadzenia konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, jak też działań profilaktycznych w zakresie celów statutowych Fundacji;
 2.              v.  organizowania  uroczystości, imprez, obozów, spotkań rekreacyjnych, kulturalnych czy sportowych.
 3.         c) Rozwijanie wolontariatu.
 4.         d) Utrzymywanie kontaktów i współpracę między osobami, urzędami, instytucjami, prywatnymi przedsiębiorcami na całym świecie w zakresie idei promowanych przez Klub.
 5.         e) Zainteresowanie władz państwowych, samorządowych i urzędowych sprawami związanymi z celami Klubu.
 6.         f)  Promowanie idei Klubu poprzez tworzenie elementów promocyjnych przekazywanych osobom, w stronę których Klub kieruje swoje działania.
 7.         g) Prowadzenia stron internetowych i stron promujących idee Klubu w mediach społecznościowych.
 1.         h) Tworzenie i prowadzenie kampanii i programów medycznych,  zdrowotnych, społecznych oraz patriotycznych.
 2.         i) Przyznawanie nagród, upominków, odznaczeń oraz wyróżnień dla osób biorących udział w realizacji celów Klubu.
 3.         j) Organizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania, kultywowania i propagowania tradycji narodowych i patriotycznych.
 4.         k) Organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności oraz patriotyzmu i obronności państwa.
 5.         l) Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Klub współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów.

III. ROZDZAŁ

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI W KLUBIE


§4

CZŁONKOSTWO

 1.     1. Członkostwo w Klubie odbywa się na zasadach dobrowolności bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.
 2.     2. Członkostwo w Klubie nie ogranicza możliwości przynależenia do innych organizacji krzewiących ideę Honorowego Krwiodawstwa.
 3.     3. Członkostwo w Klubie jest dobrowolne.
 4.     4. Przystąpienie do klubu następuje w przypadku:
  1.         a) zgłoszenie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.legionhdk.pl
  2.         b) wypełnienie Karty Klubowicza wyłącznie u osoby do tego upoważnionej tj. członka Zarządu Klubu lub Koordynatora Oddziału Klubu (§7 p.3)
  3.         c) Karta Klubowicza po jej wypełnieniu zostaje w posiadaniu Koordynatora Klubu.
  4.         d) Karta Klubowicza stanowi „Załącznik nr 1” do regulaminu.
  5.         e) Przystąpienie do klubu w czasie rejestracji internetowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 5.     5. Członków Klubu dzieli się na:
  1.         a) zwyczajnych;
  2.         b) honorowych.
 6.     6. Członkiem Klubu może zostać każda osoba która:
  1.         a) wyraziła wolę wstąpienia do Klubu;
  2.         b) zadeklarowała oddawanie krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym;
  3.         c) nie może nadal oddawać krwi, lecz aktywnie  uczestniczy w pracach Klubu;
  4.         d) opłaciła roczną składkę członkowską z wyjątkiem Wolontariuszy i Członków Honorowych (patrz §5 ).
 1.     7. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadkach:
 2.         a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu poprzez przekazania informacji drogą elektroniczną  lub pisemną;
 3.         b) wykluczenia przez Zarząd Klubu w przypadkach:
 4.              i.    nieprzestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia oraz regulaminu lub uchwał Klubu;
 5.              ii.   działania na szkodę Stowarzyszenia lub Klubu;
 6.              iii.  pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
 1.         c) śmierci członka Klubu.
 1.     8. Członek Klubu ma prawo:
 2.         a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
 3.         b) uczestniczyć w zebraniach , odczytach,  konferencjach,  sympozjach, imprezach organizowanych przez Zarząd Klubu;
 4.         c) korzystać ze wszystkich udostępnianych możliwości wprowadzonych w portalu informacyjnym Klubu;
 5.         d) korzystać z uprawnień, przywilejów i innych udogodnień wynegocjowanych przez Klub;
 6.         e) wysyłać Prezydium Klubu wnioski o odznaczenia i wyróżnienia;
 7.         f) otrzymywać i nosić odznaczenia organizacyjne Stowarzyszenia i Klubu Legion;
 8.         g) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty do Zarządu Klubu;
 9.         h) odwoływania się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów.
 10.     9. Członek Klubu ma obowiązek:
 11.         a) informować Klub o swoich donacjach w danym roku kalendarzowym;
 12.         b) prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi oraz prawnymi;
 13.         c) przestrzegać postanowień uchwał klubowych;
 14.         d) opłacać składkę członkowską.
 1.     10. Tytuł „Honorowego Członka Klubu” może otrzymać osoba która:
 2.         a) wspiera działalność Klubu w sposób wyjątkowy;
 3.         b) wybitnie zasłużyła się dla społeczeństwa.
 4.     11. Nadanie tytułu honorowego nie wiąże się z członkostwem w Klubie.
 5.     12. Nadanie tytułu honorowego wymaga zgody osoby, której dotyczy wyróżnienie.
 6.     13. O tytuł „Honorowego Członka Klubu” mogą wystąpić:
 7.         a) Zarząd Klubu.
 8.         b) Koordynator Oddziału.

§5

FINANSE KLUBU

Klub utrzymuje się ze składek członkowskich Członków Klubu oraz dobrowolnych darowizn.

 

SKŁADKA CZŁONKOWSKA KLUBU

 1.     1. Składka Członkowska Klubu Legion wynisi 20 zł rocznie.
 2.     3. Wpłacanie składek odbywa się wyłącznie na dwa sposoby:
  1.         a) przekazanie składki Koordynatorowi Oddziału z uwzględnieniem:
    •             - podpisu Członka Klubu na liście;
    •             - wydania poświadczenia z pieczątką przez Koordynatora.
  2.         b) przelew bankowy na konto Klubu:
    •             - Składka bez zestawu członka klubu:

              Wysokość: 20 zł.
              Opis przelewu bankowego składki:
              „Składka Klubu Legion za ……. rok”.

 

DAROWIZNY

 1.     4. Każdy może wesprzeć działalność Klubu poprzez przekazanie dowolnej darowizny. Wpłaty powyżej 20 zł dokonywane wraz ze składką członkowską muszą być odpowiednio opisane w przelewie bankowym tak by było wyraźnie rozgraniczone z jakiego tytułu wpłata jest dokonywana. Ma to znaczenie jeśli krwiodawca musi się z tej wpłaty rozliczyć, lub chciałby odpisać darowiznę w zeznaniu rocznym.
 2.     5. Dobrowolne wpłaty na działalność Klubu Legion przyjmowane będą wyłacznie jako przelew bankowy:
  1. Wysokość: dowolna
  2. Opis przelewu bankowego składki:
                - „Darowizna na działalność Klubu Legion”
  3.                 „Składka roczna za rok …. + darowizna na działalność Klubu Legion”

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

 1.     6. Zarządzanie finansami Klubu będzie określone uchwałami Zarządu Klubu.

IV. ROZDZAŁ

STRUKTURA I WŁADZE KLUBU

 

§6

STRUKTURA KLUBU

 1.     1. W związku z dużym zakresem i wieloma obszarami działalności Klub składa się z Oddziałów Klubu wg kategorii:
 1.         a) oddziały wojskowe na terenie RP;
 2.         b) oddziały mundurowe na terenie RP;
 1.     2. Oddział Klubu jest powoływany na pisemny wniosek Członka Klubu po uprzedniej prezentacji jego działalności, propozycji działalności i promocji krwiodawstwa w danym regionie oraz zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu.
 1.         a) wzór wniosku stanowi „Załącznik nr 2” do regulaminu.
 2.         b) Zarząd Klubu po otrzymaniu wniosku może go zatwierdzić lub poprosić o dodatkową dokumentację lub o początkowe działanie pod patronatem Klubu HDK Legion.
 3.         c) w razie braku zgody wniosek można skierować do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów, którego odpowiedź jest ostateczna.
 1.     3. Pracą Oddziału Klubu kieruje Koordynator Oddziału Klubu.
 2.     4. Poszczególne Oddziały Klubu mają prawo używać: swojej nazwy, sztandaru, proporców, odznak, wyróżnień zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.
 3.     5. W przypadku nazwy własnej pierwszy człon nazwy oddziału stanowi: Klub HDK Legion – dalej nazwa własna.
 4.     6. Działalność Oddziałów Klubu nadzoruje Zarząd Klubu.
 5.     7. W przypadku rażących naruszeń zapisów Regulaminu Organizacyjnego Klubu Legion przez Oddział, Zarząd Klubu ma prawo do podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości oraz złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenie Koordynatorów o usunięcie Oddziału.

§7
WŁADZE KLUBU

 1.     1. Władze Klubu są jednocześnie władzami Stowarzyszenia.
 2.     2. Władzami Klubu są:
 3.         a) Walne Zgromadzenie Koordynatów;
 4.         b) Zarząd Klubu.
 5.     3. Walne Zgromadzenie Koordynatorów:
 6.         a) wybiera kandydatów do Prezydium spośród Członków Klubu;
 7.         b) wybiera kandydatów do Komisji Rewizyjnej spośród Członków Klubu;
 8.         c)wybierają i zatwierdzają osoby funkcyjne w Klubie;
 9.         d) po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmują decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu Prezydium Klubu.
 10.     4. Koordynator oddziału:
 11.         a) inicjuje i kieruje pracami w swoim oddziale;
 12.         b) sporządza półroczne sprawozdania z działalności oddziału „Załącznik nr 3” do regulaminu;
 13.         c) odpowiada za swój Oddział przed Prezydium Klubu i Walnym Zgromadzeniem Koordynatorów;
 14.         d) w razie potrzeby ma prawo powołać „członków wspierających Koordynatora Oddziału”, którzy pomogą mu kierować Oddziałem, oraz w czasie jego nieobecności będą pełnić jego obowiązki;
 15.         e) zwołuje zebrania i przewodniczy obradom w Oddziale;
 16.         f) występuje o nadanie orderów, odznaczeń i wyróżnień do Prezydium Klubu i odpowiednich organów organizacyjnych Klubu;
 17.         g) może wyróżniać członków i wolontariuszy zdeklarowanych w jego Oddziale poprzez dowolne formy zatwierdzone przez Prezydium Klubu;
 18.         h) reprezentuje Klub w swoim rejonie;
 19.         i) odpowiada za wszelkie podjęte decyzje w swoim Oddziale;
 20.         j) ma prawo do zarządzania finansami Oddziału i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za zaciągnięte przez Oddział zobowiązania w ramach działalności Klubu;
 21.         k) ma dostęp do zbioru dokumentów i innych elementów związanych z działalnością jego oddziału oraz klubu. Ww. elementy stanowią narzędzia jego pracy i działania lecz bez zgody Prezesa Klubu lub osób przez niego upoważnionych nie mają prawa do udostępniania oraz upubliczniania innym osobom.
 22.         l) czas trwania kadencji Koordynatora ustala się na okres 3 lat.

Po upływie kadencji członkowie oddziału mogą wybrać spośród siebie nowego Koordynatora. Wniosek o wybory w oddziale składają członkowie zwyczajni przypisani do danego oddziału lub Zarząd Klubu na minimum miesiąc przed upływem kadencji do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów. W razie braku ww. wniosku Koordynator po upływie okresu 3 lat dalej pełni swoją funkcję;

 1.         m) wybory Koordynatora odbywać się mogą w sposób tradycyjny poprzez uczestnictwo członków zwyczajnych przypisanych do danego Oddziału podczas zebrania wyborczego lub drogą elektroniczną pod nadzorem wybranej do tego celu komisji wyborczej wybranej przez Prezydium Klubu; Decyzję o rodzaju przeprowadzanych wyborów podejmuje Zarząd Klubu.
 2.         n) Regulamin i dokumenty wyborów w Klubie HDK Legion stanowi „Załącznik nr 4” do regulaminu.
 3.         o) może posiadać pieczątkę zgodnie z „Załącznik nr 5” do regulaminu.
 4.     5. Zarząd Klubu:
 5.         a) składa się z minimum 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów;
 6.         b) czas trwania kadencji Zarządu Klubu ustala się na 3 lata;
 7.         c) w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
 8.         d) podejmuje uchwały oraz kieruje działalnością Klubu;
 9.         e) podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, przy czym decydujący głos należy do Przewodniczącego;
 10.         f) reprezentuje Klubu na zewnątrz;
 11.         g) zwołuje zebrania Walnego Zgromadzenia Koordynatów;
 12.         h) odbywa posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż 4 razy w roku;
 13.         i) podejmuje decyzje o wykluczeniu członka Klubu;
 14.         j) na wniosek członków Oddziału o przeprowadzenie wyborów Koordynatora wybiera sposób wyborów jak również może wskazać swojego kandydata;
 15.         k) składa do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów wnioski i zastrzeżenia dotyczące działalności Oddziałów i Koordynatorów;
 16.         l) prowadzi elektroniczną ewidencję członków Klubu;
 17.         m) może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.
 18.     6. Pracą Zarządu kieruje Prezes, który:
 19.         a) zwołuje zebrania i przewodniczy obradom;
 20.         b) kieruje całością pracy Zarządu Klubu;
 21.         c) ponosi pełną odpowiedzialność za działalność organizacyjną Zarządu.
 22.     7. Członek i cały Zarząd Klubu może być zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów.
 23.     8. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna.
 24.     9. Komisja Rewizyjna:
 25.         a) składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów;
 26.         b) kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata;
 27.         c) Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza;
 28.         d) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku;
 29.         e) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 30.     10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 31.         a) kontrola gospodarki finansowej Klubu;
 32.         b) składanie sprawozdań na zebraniach Walnego Zgromadzenia Koordynatorów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Prezydium;
 33.         c) przedstawianie na zebraniach Zarząd Klubu uwag i wniosków dotyczących działalności Klubu.
 34.     11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
 35.         a) zwołuje zebrania i przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej;
 36.         b) przedstawia uchwały i zalecenia Zarządowi Klubu.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     1. Regulamin Organizacyjny Klubu HDK Legion został opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi - Legion.
 2.     2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie podczas Walnego Zgromadzenia Koordynatorów przez uprawnionych do tego uczestników pod rygorem nieważności.
 3.     3. Regulamin Organizacyjny w wersji 01/2018 wchodzi w życie z dniem 26.02.2018 r.

Załączniki do Regulaminu:

 1.     1. Karta Klubowicza
 2.     2. Wniosek o utworzenie Oddziału Klubu.
 3.     3. Sprawozdanie półroczne Koordynatora Oddziału.
 4.     4. Regulamin i dokumenty wyborów w Klubie HDK Legion.
 5.     5. Pieczątki Klubu Legion:
  1.         c) Główna pieczęć Klubu;
  2.         b) Pieczęć Prezesa Zarządu Klubu;
  3.         c) Pieczęć Koordynatora Oddziału Klubu.

   

    KARTA KLUB.       NOWY ODDZIAŁ        SPRAWOZDANIE          REGULAMIN WYB.          PIECZĄTKI    
szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion  szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion  szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

3012
Klubowicze

737

Wolontariat

621

Pozostali

1654

Najaktywniejsze kraje
Polska 3000
Wielka Brytania 9
Szwecja 2
Włochy 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

3000
ogółem
584
kobiety
2416
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Piotr Adamski

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Punkt / RCKiK Warszawa

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 11700


Data: 2018-11-16

2018-09-21
Tomasz Ferfecki

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-11-16
Grzegorz

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-11-15
Jacek Prażmowski

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne ewenty, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Koordynator 32 dr OP Olszewnica

  Kamil Sawicki

 • Członek Zarządu Fundacji

  Justyna Matuszewska

 • Koordynator Razem dla Dawców

  Hubert Lipowicz

 • Koordynator Oddziału Commando

  BAGI

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj