Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

STATUT FUNDACJI
„Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - LEGION”


I. ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion ”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
Roberta Kowalewskiego zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym z dnia 29.09.2017 r. sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusz w Legionowie.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami),
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
2. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Zdrowia.
4. Fundacja składa właściwemu ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.

§3

1. Fundację powołano na czas nieokreślony.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
dla realizacji celów Fundacja może podejmować działania poza granicami Polski.
3. Fundacja używa pieczęcie jednoznacznie identyfikujące Fundację.
4. Fundacja może używać znaków graficznych wskazujących jej nazwę.

§4

1. Fundacja może tworzyć swoje oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe, kluby
i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą, a także przystępować do spółek.
2. W ramach Fundacji działa „Klub Honorowych Dawców Krwi Legion”, który może tworzyć swoje oddziały w kraju i zagranicą.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz społeczeństwa.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
5. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

§5

1. Fundacja może ustanawiać ordery, medale honorowe, odznaki, inne odznaczenia i wyróżnienia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym, urzędom i instytucjom oraz innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

II. ROZDZIAŁ
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§6

1. Celem Fundacji jest prowadzenie działań oraz działalności edukacyjnej i informacyjnej szczególnie w zakresie: honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, uzależnień, problemów osób niepełnosprawnych, pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym, podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień oraz pomoc osobom wykluczonym społecznie. Ponadto upowszechnianie i upamiętnianie wiedzy i tradycji państwowych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

§7

1. Cele Fundacji realizowane są poprzez:
    a. Organizowanie działań na rzecz pomocy osobom potrzebującym poprzez organizowanie zbiórek artykułów spożywczych i przemysłowych w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
    b. Realizowanie we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami w zakresie:
        i. zbiórek krwi;
        ii. rejestracji potencjalnych dawców szpiku;
        iii. ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
        iv. prowadzenia konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów w zakresie celów statutowych Fundacji;
        v. organizowania uroczystości i imprez masowych.
    c. Rozwijanie wolontariatu poprzez organizowanie warsztatów, seminariów i wizyt studyjnych mających na celu dostarczenie wiedzy w zakresie organizacji, zarządzania wolontariatem oraz rozwijania wolontariatu w zakresie statutowej działalności fundacji.
    d. Współpracę między osobami, urzędami, instytucjami, prywatnymi przedsiębiorcami na całym świecie w zakresie idei promowanych przez Fundację.
    e. Zainteresowanie władz państwowych i samorządowych sprawami związanymi z celami statutowymi Fundacji poprzez informowanie o podejmowanych działaniach i zapraszanie do współpracy w organizowanych przez fundację przedsięwzięciach.
    f. Wydawania książek, czasopism, broszur związanych z celami statutowymi Fundacji.
    g. Prowadzenia stron internetowych i stron promujących cele statutowe
    w mediach społecznościowych.
    h. Tworzenie i prowadzenie kampanii i programów medycznych, zdrowotnych, społecznych oraz patriotycznych.
    i. Udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i organizacyjnej w leczeniu osób potrzebujących i chorych które nie mają możliwości sfinansować lub zorganizować tego we własnym zakresie, poprzez publiczne zbiórki funduszy, leków lub innych materiałów czy urządzeń koniecznych do realizacji procesu leczenia.
    j. Przyznawanie nagród, stypendiów czy finansowanie szkoleń dla osób biorących udział w realizacji celów Fundacji.
    k. Skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności dzieci i młodzieży poprzez rozwijanie Klubu Honorowych Dawców Krwi wśród polskiego społeczeństwa i Polonii mieszkającej na całym świecie jak również prowadzenie programów prospołecznych i prozdrowotnych wśród młodzieży w szkołach średnich czy dzieci w przedszkolach.
    l. Upowszechnianie idei Fundacji w szeroko pojętych mediach poprzez prowadzenie w mass mediach akcji promocyjno - informacyjnych przedstawiających cele fundacji i zasadność ich realizacji: m.in. uczestnictwo w telewizyjnych programach tematycznych, uczestniczenie w przygotowaniu publikacji informacyjnych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, udzielanie wywiadów – media: prasa, radio, telewizja, Internet. Dodatkowo działalność wydawnicza tj. wydawanie książek, broszur czy filmów związanych z celami fundacji.
    m. Organizowanie, wspieranie, doradzanie i finansowanie przedsięwzięć służących wymianie doświadczeń osób i jednostek organizacyjnych, a także upowszechnianie tych doświadczeń.
    n. Organizowanie spotkań i uroczystości okolicznościowych w zakresie objętym celami Fundacji.
    o. Organizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania, kultywowania
    i propagowania tradycji narodowych i patriotycznych;
    p. Organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz zdrowia, ratownictwa i ochrony ludzkości oraz patriotyzmu i obronności państwa.
    q. Organizowanie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i ubogich oraz sprzętu ułatwiającego życie osobom niepełnosprawnym albo wymagającym opieki z innych powodów.
    r. Wspomaganie procesu leczenia choroby alkoholowej i innych uzależnień poprzez:
        i. terapię osób uzależnionych;
        ii. terapię współuzależnień;
        iii. pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych;
    s. Promowanie i organizowanie działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie uzależnień poprzez działania w ramach profilaktyki uzależnień, uprzedzające, organizowanie akcji/spotkań informacyjnych mających na celu podsinienie świadomości osób z grup ryzyka sięgających po narkotyki i inne środki psychoaktywne, leki oraz alkohol;
    t. Podejmowanie działań na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych, w szczególności dotyczących wczesnego rozpoznawania nowotworów
- organizowanie akcji/spotkań w celu podniesienia świadomości społecznej
w zakresie wykrywania chorób nowotworowych: m. in. współpraca instytutami, szpitalami i innymi placówkami medycznymi w ramach realizowania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych;
- uświadamianie społeczeństwa o randze badań obrazowych, również badań genetycznych we wczesnym wykrywaniu nowotworów, edukowanie z zakresu właściwej diety oraz listy objawów mogących być efektem wczesnego stadium choroby nowotworowej;
- współorganizowanie badań obrazowych, tj. z użyciem promieni X, z użyciem promieni RTG oraz badań izotopami.
2. Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§8

1. W ramach realizacji celów statutowych Fundacja może inicjować postępowania
i przystępować do postępowań toczących się przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich ustawowych obowiązków.

III. ROZDZIAŁ
MAJĄTEK, DOCHODY ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA FUNDACJI
§9

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2050 zł (słownie: dwa tysiące złotych), w całości przekazany przez Fundatora.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność statutową przeznacza się kwotę 1050,00 zł (słownie: jednego tysiąca pięćdziesięciu złotych) a na działalność gospodarczą kwotę 1000,00 zł (słownie: jednego tysiąca złotych).
3. Kody PKD zostały podane na podstawie rozporządzenia rady Ministrów z 2007 roku.
4. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
5. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.
6. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.

§10

1. Źródłami finansowania Fundacji są:
    a. darowizny osób prawnych;
    b. krajowe i zagraniczne darowizny, spadki i zapisy;
    c. dotacje oraz granty;
    d. dochody ze zbiórek publicznych;
    e. dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych Fundacji;
    f. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
    g. nawiązki;
    h. oprocentowanie środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji;
    i. fundusze Unii Europejskiej.
2. Cały dochód fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.
3. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki
te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków
nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć
je na dowolny cel statutowy.
4. W przypadku powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili założenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa.
6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
    a. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
    b. przekazywaniu majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
    c. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

IV. ROZDZIAŁ
ZASADY I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ FUNDACJI
§11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych we właściwych przepisach.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest m.in:
    a. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E).
    b. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).
    c. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) .
    d. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z).
    e. Wydawanie książek – (58.11.Z).
    f. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z).
    g. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z).
    h. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).
    i. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).
    j. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z).
    k. Opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z).
    l. Wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z).

V. ROZDZIAŁ
WŁADZE FUNDACJI
§12

1. Władzami fundacji są:
    a. Zarząd Fundacji;
    b. Komisja Rewizyjna;
2. W ramach fundacji działa Klub Honorowych Dawców Krwi Legion, który posiadać będzie odrębne władze zwane dalej Organami Pomocniczymi, powoływane przez Zarząd Fundacji i określone w Regulaminie organizacyjnym Klubu.
3. Zarząd Fundacji w czasie działalności może w razie potrzeby powoływać inne Organy Pomocnicze związane z określonymi działaniami Fundacji, które będą zawierane w dodatkowych Regulaminach organizacyjnych przyporządkowane danym działaniom Fundacji.
4. Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków, chyba, że niniejszy Statut lub regulamin działania danego organu, uchwalony zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, przewiduje inny sposób podjęcia uchwały.

ZARZĄD FUNDACJI
§13

1. Zarząd Fundacji jest organem stanowiącym Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do pięciu członków.
3. Członkiem Zarządu Fundacji może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji powołuje swoją decyzją Komisja Rewizyjna lub fundator.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
    a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Zarządu Fundacji;
    b. utrata praw obywatelskich na skutek skazania pełnoprawnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
    c. śmierci członka;
6. Członków Zarządu Fundacji może odwołać Komisja Rewizyjna.
7. Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony w Fundacji na podstawie umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
8. Członek Zarządu Fundacji może pełnić dodatkowe funkcje w Organach Pomocniczych powoływanych na potrzeby działalności Fundacji.
9. Zarząd Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu, zwanego zamiennie Prezesem Fundacji. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu, reprezentuje ją na zewnątrz i zwołuje oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu Fundacji.

§14

1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenie Zarząd Fundacji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej, Organów Pomocniczych lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. W posiedzeniu Zarządu Fundacji mogą uczestniczyć członkowie innych organów Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji, Fundator oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
4. Z przebiegu posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się pisemny protokół podpisywany przez uczestników posiedzenia.
5. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu Fundacji.
6. Uchwałę Zarządu Fundacji uważa się za podjęta również w trybie pisemnym, jeżeli na dokumencie zawierającym pełny tekst uchwały oraz oświadczenie o akceptacji głosowania w trybie pisemnym i zgodzie na treść uchwały, każdy z członków Zarządu złoży swój podpis.

§15

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
    a. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
    b. Uchwalanie zmian Statutu Fundacji;
    c. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją;
    d. Ustalanie wielkości zatrudniania i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;
    e. Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich osób zatrudnionych
w Fundacji;
    f. Wybór i odwoływanie Organów Pomocniczych;
    g. Ocena pracy Organów Pomocniczych;
    h. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Organy Pomocnicze;
    i. Kontrolowanie bieżącej działalności Organów Pomocniczych;
    j. Opiniowanie, przyjmowanie corocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych;

§16

1. Zarząd Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
    a. Żądania od Organów Pomocniczych przedstawienia wszystkich dokumentów dotyczących ich działalności;
    b. Żądania od Członków Organów Pomocniczych wszystkich dokumentów
i wyjaśnień dotyczących ich działalności.
    c. Żądania od Członków Organów Pomocniczych stawiennictwa się na posiedzeniu Zarządu Fundacji.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

KOMISJA REWIZYJNA
§17

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji.
2. Komisja składa się z minimum trzech osób w tym z Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza.
3. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator. Następnych członków Komisji Rewizyjnej na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Komisji Rewizyjnej, powołuje swą decyzją Komisja Rewizyjna, Fundator lub osoba przez niego wyznaczona.
4. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
    a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Zarządu Fundacji;
    b. utrata praw obywatelskich na skutek skazania pełnoprawnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
    c. śmierci członka;
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
    a. Członkowie Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
    b. skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być obecni na posiedzeniach Zarządu Fundacji jako głos doradczy.
7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    a. nadzór i kontrola działalności Fundacji w tym Zarządu Fundacji
i Organów Pomocniczych;
    b. opiniowanie planów działania Zarządu Fundacji;
    c. przyjmowanie sprawozdań rocznych Fundacji;
    d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
    e. wnioskowanie do Zarządu o likwidację Fundacji w przypadku stwierdzenia bezzasadności działania Fundacji lub braku wystarczających środków do realizacji jej zadań.
    f. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji;
    g. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego;

ORGANY POMOCNICZE
§18

1. Organy Pomocnicze powoływane przez Zarząd Fundacji są bezpośrednio podległe pod Zarząd Fundacji jeżeli Regulamin organizacyjny dotyczący ich działalności nie przewiduje inaczej.
2. Organy Pomocnicze uważa się jako organ wykonawczy, wspierający i doradczy dla Zarządu Fundacji.
3. Sposób działania oraz organizacji Organów Pomocniczych szczegółowo zawierany będzie w Regulaminach organizacyjnych dotyczących ich działalności.
4. Członków Organów Pomocniczych powoływać będzie Zarząd Fundacji.
5. Członków Organów Pomocniczych może odwołać Zarząd Fundacji większością głosów.
6. Organy pomocnicze mogą być powoływane przy współpracy z innymi organizacjami pożytku publicznego, ministerstwami, instytucjami i urzędami do realizacji wspólnych celów. Podległość i zasady działania określane będą
w odpowiednich Regulaminach organizacyjnych.
    a. Członków takich Organów pomocniczych ustalać będą przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, ministerstw, instytucji i urzędów, które zadeklarowały chęć utworzenia Organu pomocniczego.
7. Wniosek o odwołanie Członka Organów Pomocniczych mogą przedłożyć
na piśmie:
    a. Fundator;
    b. Zarząd Fundacji;
    c. Komisja Rewizyjna;
    d. Organy Pomocnicze.

VI. ROZDZIAŁ
SPOSÓB REPREZENTACJI
§19

1. Całą działalność oraz Fundację reprezentuje Przewodniczący Zarządu Fundacji
tj. Prezes Fundacji.
2. Zarząd Fundacji może upoważnić wyznaczoną osobę funkcyjną do reprezentowania działań Fundacji w danym regionie za zgodą minimum dwóch członków Zarządu Fundacji w tym Przewodniczącego Zarządu.
3. Pisemne upoważnienie może przewidywać prawo do zarządzania wydzielonymi środkami finansowymi przez osobę upoważnioną, która w takim wypadku ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za wszelkie działania w tym także zaciągnięte przez siebie zobowiązania.
4. W sprawach majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Przewodniczącego Zarządu Fundacji.

VII. ROZDZIAŁ
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ
§20

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jej decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.


VIII. ROZDZIAŁ
LIKWIDACJA FUNDACJI
§21

1. W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji.
2. Proces likwidacji Fundacji rozpoczyna się podjęciem przez Zarząd Fundacji jednomyślnej uchwały.
3. Zarząd Fundacji wyznacza likwidatora lub likwidatorów, którymi mogą
być dotychczasowi członkowie Organów Pomocniczych.
4. Zarząd Fundacji może odwołać likwidatorów i powołać na ich miejsce innych.
5. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego.
6. Po zatwierdzeniu bilansu zamknięcia Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę
o likwidacji.
7. Po zakończeniu likwidacji Fundator składa do sądu rejestrowego wniosek
o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§22

1. Środki finansowe i majątek ujawnione wykazane przy likwidacji mogą zostać przeznaczone mocą decyzji Fundatora na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach lub na cele charytatywne.


IX. ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

52464
Klubowicze

7067

Wolontariat

664

Pozostali

44733

Najaktywniejsze kraje
Polska 52447
Wielka Brytania 12
Szwecja 2
Niemcy 1
Norwegia 1
Ukraina 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

52447
ogółem
7405
kobiety
44652
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Mateusz

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Gdańsk

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 0


Data: 2023-02-02

2023-02-02
Radosław

Donacja: Osocze: 650ml

2023-02-03
Beata Nowak

Donacja: Krew pełna: 450ml

2023-02-02
Łukasz Biziorek

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

 
Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

 
Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne eventy, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

 
Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Płock ds. wojskowych

  Kamil Głodkowski

 • Koordynator Oddziału Wojskowy Klub HDK Legion przy 18 Pułku Logistycznym w Łomży

  Karol Jankowski

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Klubu HDK Legion przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  Adrianna Krystochowicz

 • Zastępca koordnatora Oddziału 2 Orel

  Mariusz Bugaj

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu

Zaloguj
Zarejestruj