Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

20 marca 2018 roku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FUNDACJI ZDROWIA I HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

1) Definicje - użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Klient— osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
b) Konsument — Konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego;
c) Kodeks Cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
d) Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego na stronie: https://legionhdk.pl/sklep
e) Sklep internetowy (Sklep) — serwis internetowy dostępny pod  https://legionhdk.pl/sklep za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
f) Towar — przedmioty prezentowane w sklepie internetowym;
g) Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją Zdrowia i honorowego krwiodawstwa Legion a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu;
h) Ustawa o prawach konsumenta — ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
i) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną — ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
j)
Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

2) Postanowienia ogólne

a) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://legionhdk.pl/sklep
b) Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
c) Sklep Internetowy, działający pod adresem: https://legionhdk.pl/sklep,  prowadzony jest przez Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion z siedzibą: ul. Kopernika 107, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000716868. E-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
d) Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
e) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu https://legionhdk.pl/sklep pobrać go i sporządzić jego wydruk.
f) Informacje o towarach podane na stronach Internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3) Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

a) Warunkiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym jest wypełnienie "Formularza Sklepu Legionu" dalej zwanego formularzem rejestracyjnym.
b)
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu.
c) Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w formularzu rejestracyjnym.
d) Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania oferowanych przez niego towarów, składania zamówień i kupowania produktów oraz otrzymywania informacji na temat sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów Internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących korzystania ze sklepu.
e) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
f) Klient zobowiązany jest do:
- korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
- wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
- nieingerowania w zawartość sklepu internetowego, w szczególności poprzez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.

4) Ochrona danych osobowych i pliki cookies

a) Administratorem danych osobowych klienta jest  Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion z siedzibą: ul. Kopernika 107, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000716868
b) Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta (imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz adres poczty elektronicznej) wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
c) Sprzedawca może przetwarzać dane także w innych celach (m.in. cele informacyjne, marketingowe), jeśli klient wyraźnie wyrazi na to zgodę.
d) Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.
e) Klientowi przysługują prawa dotyczące danych osobowych określone w polskim prawie, w tym szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Klient ma również prawo do wycofania całkowitego swojej zgody na przetwarzanie danych bez podania przyczyny i żądania ich usunięcia. Dane będą usuwane niezwłocznie.

f) Sprzedawca może wykorzystywać pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny sprzedawcy.
g) Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
h) Sprzedawca informuje klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez klienta może być utrudnione.
i) Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub inne programy.

5) Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

a) W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:

- wybrać towary na stronie sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
- wypełnić firmularz rejestracyjny;
- zapłacić za wybrany towar przelewem na wskazane konto:

Raiffeisen Bank Polska S.A. Numer rachunku bankowego:
08 1750 0012 0000 0000 3887 9693

b) Do wyboru towarów służą odpowiednie formularze zmieszczone na stronie sklepu.
c) W trakcie składania Zamówienia — do momentu naciśnięcia przycisku „Prześlij” — Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
d) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Prześlij”.
e) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z umowy sprzedaży z Fundacją Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion zgodnie z treścią Regulaminu.
f) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
g) Za moment przyjęcia zamówienia uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
h) Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku płatności po upływie tego terminu zamówienie może zostać anulowane.

6) Dostawa

a) Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Po uzyskaniu indywidualnej zgody Sprzedawcy możliwa jest także Dostawa Towaru poza granice Polski.
b) Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lub kurierską. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w wyznaczonych miejscach przeprowadzania akcji krwiodawstwa lub od Koordynatorów Klubu HDK Legion. Odbiór osobisty może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu miejsca i terminu. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przesłanym drogą mailową.
c) Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 31 dni roboczych licząc od dnia otrzymania płatności przez  Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion.
d) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury.
e) Jeżeli Klient będący osobą fizyczną podaje przy zamówieniu dane firmy np. nazwa, nip Sprzedawca zakłada, że nabywa on towar na potrzeby takiej działalności i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

7) Ceny i metody płatności

a) Ceny Towarów podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług. Cena Towaru zawiera koszt wysyłki pojedynczej sztuki na terenie Polski.
b) Klient ma możliwość uiszczenia wartości zamówienia przelewem na numer konta bankowego:

Raiffeisen Bank Polska S.A. Numer rachunku bankowego:
08 1750 0012 0000 0000 3887 9693

8) Prawo odstąpienia od umowy

a) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art.33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
b) Odstąpienia od umowy można dokonać np. za pomocą załącznika nr 2 do ww. ustawy.
c) Jednoznaczne oświadczenie należy wysłać na adres pocztowy:

Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion
ul. Kopernika 107, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

lub e-mail:

Temat maila: Odstąpienie od umowy sprzedaży
Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

d) Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
e) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

* obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach
- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

* polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony
- od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
-  dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

f) W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie jego otrzymanie.
g) Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
h) Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument.
i) Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy.
j) Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 us t. 3 i art. 21 us t. 2 Ustawy o prawach konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
k) Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

9) Reklamacje dotyczące Towarów

a) Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
b) Reklamacje należy kierować na adres:

Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion
ul. Kopernika 107, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

lub e-mailowy:

Temat maila: Reklamacja towaru
Adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
* Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10) Postanowienia końcowe

a) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.
b) Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundację Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.
c) Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
- skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
d) Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
e) Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie https://legionhdk.pl/sklep
f) Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed opublikowaniem regulaminu. Dotychczasowi klienci będą związani postanowieniami nowego regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu.
g) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Statystyki

Ilość założonych profili
782
Klubowicze

298

Wolontariat

18

Pozostali

466

Najaktywniejsze kraje
Wielka Brytania 2

GRUPY KRWI
KLUBOWICZÓW

nowe statystyki grupy krwi krwiodawstwo fundacja klub legion legionhdk

KLUBOWICZE
W POLSCE

statystyki mapa polski krwiodawstwo fundacja klub legion legionhdk

Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Mariusz Tomalski

Donacja: Płytki krwi 270ml
Miejsce: RCKiK Warszawa

Kraj profilu: pl
Ilość oddanej krwi: 500


Data: 2018-04-24

2018-04-24
Mariusz Szwed

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-04-23
Oskar Karwas

Donacja: Krew pełna: 450ml

2018-02-20
Oskar Karwas

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne ewenty, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Koordynator 32 dr OP Olszewnica

  Kamil Sawicki

 • Koordynator Oddziału Commando

  BAGI

 • Koordynator "Ognisty Legion"

  Maciej Dąbrowski

 • Członek Zarządu Oddziału

  Piotr Widera

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni

Zaloguj
Zarejestruj