Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Jeżeli człowiek wymyślił państwo, to musiał następnie wymyślić reguły i sposoby według, których to państwo funkcjonuje, i znaleźć podmioty, które będą działać w imieniu tego państwa. – Prof. Jan Zimmermann

 

Akty prawne związane z honorowym krwiodawstwem

Poboru krwi w Polsce dokonują placówki Publicznej Służby Krwi. Ich działanie jest ściśle określone przepisami prawa. Normy te regulują zarówno krwiodawstwo jak i krwiolecznictwo. Najważniejsze z aktów znajdziecie na wykazie poniżej. Staram się być na bieżąco i aktualizować spis jak tylko zachodzą zmiany w przepisach prawa..

 

Ogólne akty prawne dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa

    Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. – tekst ujednolicony
   Data ogłoszenia: 1997-09-11 / Data wydania: 1997-08-22 / Data wejścia w życie: 1999-01-01 / Data obowiązywania: 1999-01-01

Dz.U. 2017 poz. 1741
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi
Data ogłoszenia:2017-09-14 / Data wydania:2017-09-11 / Data wejścia w życie:2017-09-15

 

Akty prawne dotyczące uprawnień dawców krwi

Dz.U. 2014 poz. 1632
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
Data ogłoszenia:2014-11-24 / Data wydania:2014-09-16

Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Data ogłoszenia:2004-09-27 / Data wydania:2004-08-27 / Data wejścia w życie:2004-10-01 / Data obowiązywania:2004-10-01

Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2602
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi
Data ogłoszenia: 2004-12-09 / Data wydania: 2004-11-26 / Data wejścia w życie: 2004-12-09 / Data obowiązywania:2004-12-09

Dz.U. 2015 poz. 2098
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”
Data ogłoszenia:2015-12-10 / Data wydania:2015-11-27
Dz.U. 2017 poz. 235
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości rekompensaty
Data ogłoszenia: 2017-02-09 / Data wydania: 2017-02-06 / Data wejścia w życie: 2017-09-10

 

Akty prawne dotyczące odznak i odznaczeń

Dz.U. 2017 poz. 1742
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Data ogłoszenia: 2017-09-14 / Data wydania: 2017-09-11 / Data wejścia w życie: 2017-09-15
Dz.U. 2017 poz. 2262
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Data ogłoszenia: 2017-12-06 / Data wydania: 2017-12-04 / Data wejścia w życie: 2017-12-07
Dz.U. 2017 poz. 1677
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
Data ogłoszenia: 2017-09-01 / Data wydania: 2017-08-24 / Data wejścia w życie: 2017-09-16

 

Akty prawne dotyczące wysokości opłat za krew

Dz.U. 2017 poz. 1516
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. nowy akt prawny
Data ogłoszenia: 2017-08-09 / Data wydania: 2017-07-31 / Data wejścia w życie: 2018-01-01 / Data wygaśnięcia:2018-12-31

 

Inne akty prawne

Dz.U. 2017 poz. 2051
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2017 r. w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne
Data ogłoszenia: 2017-11-06 / Data wydania: 2017-10-16 / Data wejścia w życie: 2017-11-07
Dz.U. 2017 poz. 1724
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek
Data ogłoszenia: 2017-09-09 / Data wydania: 2017-09-08 / Data wejścia w życie: 2017-09-10
Dz.U. 2017 poz. 1026
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2017-05-26 / Data wydania: 2017-05-16 / Data wejścia w życie: 2017-06-27
Dz.U. 2017 poz. 646
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących systemu zapewnienia jakości oraz dopuszczalnych wyników pomiaru jakości, w zakresie krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2017-03-27 / Data wydania: 2017-03-07 / Data wejścia w życie: 2017-04-11
Dz.U. 2016 poz. 1845
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników
Data ogłoszenia: 2016-11-15 / Data wydania: 2016-11-09 / Data wejścia w życie: 2016-11-16 / Data obowiązywania: 2016-11-16
Dziennik Ustaw 2011 nr 112 poz. 654
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wydany: 2011-04-15 / Ogłoszony: 2011-06-01 / Wszedł w życie: 2011-07-01 / Obowiązuje od: 2011-07-01
Dziennik Ustaw 2005 nr 109 poz. 918
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 14.06.2005 / Ogłoszony: 21.06.2005 / Wszedł w życie: 01.01.2006 / Obowiązuje od: 01.01.2006
Dziennik Ustaw 2010 nr 216 poz. 1426
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi
Wydany: 2010-11-05 / Ogłoszony: 2010-11-17 / Wszedł w życie: 2010-12-02 / Obowiązuje od: 2010-12-02
Dziennik Ustaw 2004 nr 243 poz. 2433
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Wydany: 28.10.2004 / Ogłoszony: 15.11.2004 / Wszedł w życie: 01.01.2005 / Obowiązuje od: 01.01.2005

 

Akty prawne dotyczące Narodowego Centrum Krwi

Dz.Urz.MZ.10.9.60
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi
08.07.2010 / 21.07.2010
DZ. URZ. Min. Zdr. 2012.7
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2012-03-08 / Ogłoszony: 2012-03-12
DZ. URZ. Min. Zdr. 2013.19
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2013-05-15 / Ogłoszony: 2013-05-17
DZ. URZ. Min. Zdr. 2015.35
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2015-07-27 / Ogłoszony: 2015-07-29
Dz.Urz.MZ.05.8.29
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2005-05-17
Dz.Urz.MZ.07.19.99
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 grudnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2007-12-14

 

Dyrektywy Unii Europejskiej

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE
DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI 2011/38/UE z dnia 11 kwietnia 2011 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2004/33/WE w odniesieniu do najwyższych wartości pH dla koncentratów płytek krwi pod koniec okresu przechowywania (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/62/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie norm i specyfikacji wspólnotowych odnoszących się do systemu jakości obowiązującego w placówkach służby krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2005/61/WE z dnia 30 września 2005 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wymogów dotyczących śledzenia losów krwi oraz powiadamiania o poważnych, niepożądanych reakcjach i zdarzeniach (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE
DYREKTYWA KOMISJI 2004/33/WE z dnia 22 marca 2004 r. wykonująca dyrektywę 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie niektórych wymagań technicznych dotyczących krwi i składników krwi (Tekst mający znaczenie dla EOG)
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
DYREKTYWA 2002/98/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE
 
UWAGA!
Teksty aktów prawnych prezentowane na naszej stronie nie stanowią źródła prawa. Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 62, poz. 718 z późn.zm.) jedyne źródło prawa na terenie RP stanowią akty normatywne ogłaszane w dziennikach urzędowych.
 
Autorzy:
 
 
FIO mazowsze lokalnie boris Europa i my Krzesk legionhdk

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

66983
Klubowicze

8205

Wolontariat

665

Pozostali

58113

Najaktywniejsze kraje
Polska 66962
Wielka Brytania 13
Szwecja 2
Norwegia 1
Ukraina 1
Białoruś 1
Włochy 1
Stany Zjednoczone 1
Niemcy 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

66962
ogółem
9160
kobiety
57351
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Mateusz

Donacja: Krew pełna: 450ml po 11.05.2024
Miejsce: Centrum / RCKiK Poznań

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 10350


Data: 2024-07-08

2024-07-17
Łukasz Karpiński

Donacja: Krew pełna: 450ml po 11.05.2024

2024-05-17
Daniel Mazur

Donacja: Krew pełna: 450ml po 11.05.2024

2024-07-17
Sławomir Blitek

Donacja: Osocze: ≤ 600ml po 11.05.2024

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Płock ds. wojskowych

  Kamil Głodkowski

 • Zastępca Koordynatora Oddziału

  Marta Godyń

 • Wiceprezes SHDK Legion / Koordynator oddziału Internetowego

  Jarek Schnober

 • Koordynator Oddziału Poznań

  Benon Hańćkowiak

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu