Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk


Ostatnia wersja:             
01/2019 z dnia 05.01.2019 r.

 

Preambuła

„Klub Honorowych Dawców Krwi Legion” łączy ludzi, dla których życie, zdrowie ludzkie czy poczucie najwyższych wartości jest rzeczą bezcenną.

Legion jednoczy i rozwija działania na rzecz polskiego społeczeństwa i sprawia, że w ludzkich umysłach pojawia się nadzieja godnego i szczęśliwego życia.

Legion wymaga zauważenia i aktywnego przeciwstawienia się cierpieniu wszelkiej formy, a więc rezygnacji z egoizmu, gotowości do działań i ofiary dla potrzebujących.

 

 

REGULAMIN
KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI LEGION

 

 

I. ROZDZIAŁ

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

    

„Klub Honorowych Dawców Krwi Legion” dalej zwany „Klubem” jest autonomiczną częścią organizacyjną Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion oraz Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion”.

Klub skupia wokół siebie krwiodawców, honorowych dawców krwi i wolontariuszy, którzy zechcą w profesjonalny i nowoczesny sposób wspólnie działać na rzecz społeczeństwa.

 

II. ROZDZIAŁ

CELE I ZADANIA KLUBU


§2

1. Celem Klubu jest prowadzenie działań oraz działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w zakresie: honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii i pierwszej pomocy przedmedycznej a także innym aspektom, które wynikają ze statutu Stowarzyszenia i Fundacji tj. uzależnienia, problemy osób niepełnosprawnych, pomoc ludziom cierpiącym lub potrzebującym, podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień oraz pomoc osobom wykluczonym społecznie. Ponadto upowszechnianie zdrowego stylu życia, upamiętnianie wiedzy i tradycji państwowych, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.


§3

1. Cele Klubu realizowane są poprzez:

 1. a. Organizowanie działań na rzecz pomocy osobom potrzebującym oraz społecznie wykluczonym.
  b. Realizowanie we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami w zakresie:
  • zbiórek krwi.
  • edukacji w zakresie honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii i pierwszej pomocy przedmedycznej a także innym aspektom, które wynikają ze statutu Stowarzyszenia i Fundacji;
  • rejestracji potencjalnych dawców szpiku;
  • ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • prowadzenia konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, jak też działań profilaktycznych w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia i Fundacji;
  • organizowania uroczystości, imprez, obozów, spotkań rekreacyjnych, kulturalnych czy sportowych.

 2. c. Rozwijanie wolontariatu.
  d. Utrzymywanie kontaktów i współpracę między osobami, urzędami, instytucjami, prywatnymi przedsiębiorcami na całym świecie w zakresie idei promowanych przez Klub.
  e. Zainteresowanie władz państwowych, samorządowych i urzędowych sprawami związanymi z celami Klubu.
  f. Promowanie idei Klubu poprzez tworzenie elementów promocyjnych przekazywanych osobom, w stronę których Klub kieruje swoje działania.
  g. Prowadzenia stron internetowych i stron promujących ideę Klubu w mediach społecznościowych.
  h. Tworzenie i prowadzenie kampanii i programów medycznych, zdrowotnych, społecznych oraz patriotycznych.
  i. Tworzenie i prowadzenie e-learningu w zakresie obranym w celach i zamierzeniach Klubu.
  j. Przyznawanie nagród, upominków, odznaczeń oraz wyróżnień dla osób biorących udział w realizacji celów Klubu.
  k. Organizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania, kultywowania i propagowania tradycji narodowych i patriotycznych.
  l. Organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz zdrowia, ratownictwa medycznego i ochrony ludności oraz patriotyzmu i obronności państwa.
  m. Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Klub współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów.

III. ROZDZIAŁ

CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI W KLUBIE


§4

CZŁONKOSTWO


1. Członkostwo w Klubie odbywa się na zasadach dobrowolności bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie.
2. Członków Klubu dzieli się na:

a. zwyczajnych (osoby pełnoletnie);
b. wolontariuszy;
c. honorowych.

3. Członkiem Klubu może zostać każda osoba która:

a. wyraziła wolę wstąpienia do Klubu;
b. zadeklarowała oddawanie krwi lub jej składników co najmniej raz w roku kalendarzowym;
c. nie może nadal oddawać krwi, lecz aktywnie uczestniczy w pracach Klubu;
d. założyła Profil Klubowicza na Portalu Legion oraz wypełniła i przesłała na adres klubu „Deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia HDK Legion” (załącznik nr.7).
e. opłaciła roczną składkę członkowską za wyjątkiem Wolontariuszy i Członków Honorowych (patrz §5 ).

4. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadkach:

a. dobrowolnego wystąpienia z Klubu poprzez przekazanie informacji drogą elektroniczną lub pisemną;
b. wykluczenia przez Zarząd Klubu w przypadkach:

 • nieprzestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia i Fundacji oraz regulaminu lub uchwał Klubu;
 • działania na szkodę Stowarzyszenia i Fundacji lub Klubu;
 • pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

c. śmierci członka Klubu.

5. Zwyczajny Członek Klubu ma prawo:

a. wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
b. uczestniczyć w zebraniach , odczytach, konferencjach, sympozjach, imprezach organizowanych przez Zarząd Klubu;
c. korzystać ze wszystkich udostępnianych możliwości wprowadzonych w portalu informacyjnym Klubu;
d. korzystać z uprawnień, przywilejów i innych udogodnień wynegocjowanych przez Klub;
e. wysyłać Zarządowi Klubu wnioski o odznaczenia i wyróżnienia;
f. otrzymywać i nosić odznaczenia organizacyjne Stowarzyszenia, Fundacji oraz Klubu Legion;
g. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty do Zarządu Klubu;
h. odwoływania się od decyzji Zarządu Klubu do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów.

6. Zwyczajny Członek Klubu ma obowiązek:

a. informować Klub o swoich donacjach w danym roku kalendarzowym;
b. prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi oraz prawnymi;
c. przestrzegać postanowień uchwał klubowych;
d. opłacać składkę członkowską.

 7. Wolontariuszem Klubu może zostać każda osoba która:

a. wyraziła wolę wstąpienia do Klubu;
b. wspiera działania Klubu i się z nim utożsamia.

8. Wolontariuszem Klubu staje się automatycznie każdy Zwyczajny Członek Klubu, który w danym roku kalendarzowym nie opłacił składki członkowskiej.
9. Wolontariusz ma prawo:

a. uczestniczyć w określaniu programów działania Klubu i ich realizacji;
b. korzystać z uprawnień, przywilejów i innych udogodnień wynegocjowanych przez Klub dla Wolontariuszy;
c. otrzymywać i nosić odznaczenia organizacyjne Stowarzyszenia, Fundacji oraz Klubu Legion;
d. ma prawo w każdej chwili zostać Zwyczajnym Członkiem Klubu po opłaceniu składki członkowskiej.

10. Wolontariusz ma obowiązek:

a. prezentować postawę zgodną z normami moralnymi, zwyczajowymi i prawnymi;
b. przestrzegać postanowień i stosować się do uchwał klubowych.

11. Tytuł „Honorowego Członka Klubu” może otrzymać osoba która:

a. wspiera działalność Klubu w sposób wyjątkowy;
b. wybitnie zasłużyła się dla społeczeństwa.

12. Nadanie tytułu honorowego nie wiąże się z członkostwem w Klubie.
13. Nadanie tytułu honorowego wymaga zgody osoby, której dotyczy wyróżnienie.
14. O nadanie tytułu „Honorowego Członka Klubu” mogą wystąpić z wnioskiem:

a. Prezes Klubu.
b. Zarząd Klubu.
c. Koordynator Oddziału.

15. Tytuł „Honorowego Członka Klubu” zatwierdza i nadaje Walne Zgromadzenie Koordynatorów zwykłą większością głosów.
16. Członek Klubu będący żołnierzem zawodowym lub funkcjonariuszem innych służb mundurowych zobowiązany jest samodzielnie powiadomić przełożonych o członkostwie w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Legion.

 

§5

SKŁADKA CZŁONKOWSKA KLUBU

1. Składka członkowska jest dobrowolnym wsparciem Klubu Legion, a środki uzyskane ze składek służą wyłącznie do zapewnienia poprawnej działalności oraz funkcjonowania Klubu.
2. Wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia HDK Legion.
3. Przy opłacie składki może być doliczana wysokość opłat za wysyłki wybranego przez siebie „Zestawu Członka Klubu”. Wysokość składki wynosi 50 zł rocznie.
4. Składkę członkowską można zapłacić za dany rok kalendarzowy i rok następny.
5. Przykładowy układ składki:

a. Składka bez zestawu członka klubu:
Wysokość: 50 zł.
Opis przelewu bankowego składki:
„Składka Klubu Legion za ……. rok”.
„Składka Klubu Legion za 2018 i 2019 rok”.

b. Składka z wyborem zestawu członka klubu:
Wysokość jest uzależniona od wysokości opłaty za wysyłkę.
Opis przelewu bankowego składki:
„Składka Klubu Legion za ……. rok plus wysyłka”

6. Opłacanie składek odbywa się wyłącznie na dwa sposoby:

a. przelew bankowy na konto Stowarzyszenia lub Fundacji w zależności od podległości oddziału;
b. przekazanie składki Koordynatorowi Oddziału z uwzględnieniem (załącznik nr.5):

 • podpisu Członka Zwyczajnego Klubu na liście wpłacanych składek;
 • przekazanie składek wpłacanych u Koordynatora nastąpi przelewem z konta Koordynatora na konto Stowarzyszenia lub Fundacji w zależności od podległości oddziału.

7. Składka rozdysponowana będzie w następujący sposób:

a. 20 zł na działalność Klubu Legion;
b. 30 zł na działalność Oddziału Klubu.

8. Dobrowolne wpłaty na działalność Klubu Legion:

a. Wysokość: dowolna
b. Opis przelewu bankowego wpłaty:

„Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia HDK Legion”
„Darowizna na działalność Oddziału …. Klubu HDK Legion ”

Każdy ma prawo wesprzeć działalność Klubu poprzez przekazanie dowolnej sumy. Wpłaty powyżej 50 zł muszą być odpowiednio opisane w przelewie bankowym tak, by Klub jak i darczyńca mógł się z tej wpłaty rozliczyć lub też odpisać ją od dochodów.

IV. ROZDZIAŁ

STRUKTURA I WŁADZE KLUBU

 

§6

STRUKTURA KLUBU

1. W związku z dużym zakresem i wieloma obszarami działalności Klub składa się z Oddziałów Klubu dzielonych w dwóch kategoriach.

a. kategoria miejsca:

 • oddziały terenowe w Polsce;
 • oddziały Internetowe.

Oddziały Internetowe są wyłącznie “umownymi oddziałami” klubu nie posiadającymi wskazanego konkretnego miejsca funkcjonowania oddziału a tylko umożliwiającymi krwiodawcom możliwość oddawania krwi z klubem.

b. kategoria rodzaju:

 • oddziały cywilne;
 • oddziały wojskowe;
 • oddziały mundurowe.

2. Podległość Oddziałów Klubu Legion:

a. Oddziały zagraniczne oraz Oddział koordynujący Ogólnopolski System Zniżek dla Krwiodawców “Razem dla Dawców” podległe są Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion.
b. Pozostałe Oddziały podległe są Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi Legion (w Polsce).

3. Oddział Klubu jest powoływany na pisemny wniosek Członka Klubu po zebraniu minimum 10-ciu członków zwyczajnych, którzy podpiszą swoje poparcie utworzenia Oddziału na wniosku, uprzedniej prezentacji jego działalności, propozycji działalności i promocji krwiodawstwa w danym regionie oraz zatwierdzeniu przez Zarząd Klubu.

a. wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;
b. Zarząd Klubu po otrzymaniu wniosku może go zatwierdzić lub poprosić o dodatkową dokumentację lub o początkowe działanie pod patronatem Klubu Legion;
c. w razie braku zgody wniosek można skierować do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów, którego odpowiedź jest ostateczna.
koordynatorem Oddziału przy jednostce organizacyjnej może być wyłącznie osoba w niej pracująca lub posiadająca zgodę od kierownika tej jednostki.
W przypadku jednostki wojskowej koordynatorem może być wyłącznie żołnierz zawodowy służący w danej JW, były żołnierz danej JW lub pracownik cywilny w niej zatrudniony po uzyskaniu zgody od dowódcy (komendanta) jednostki wojskowej.

4. Pracą Oddziału Klubu kieruje Koordynator Oddziału Klubu.
5. Poszczególne Oddziały Klubu mają prawo używać: swojej nazwy, sztandaru, proporców, odznak, wyróżnień zatwierdzonych przez Zarząd Klubu.
tworzące się oddziały z istniejących Klubów HDK mają prawo pozostawić swoją nazwę klubu, którą należy uwzględnić na składanym wniosku.
6. W przypadku nazwy własnej oddziału należy się starać zawrzeć:

a. „Oddział Klubu HDK Legion”;
b. „Klub HDK Legion”;
c. odmiany typu “Ostrołęcki Legion”;

7. Nazwę Oddziału musi zatwierdzić Zarząd Klubu Legion.
8. Działalność Oddziałów Klubu nadzoruje Zarząd Klubu.
9. W przypadku rażących naruszeń zapisów Regulaminu Organizacyjnego Klubu Legion przez Oddział, Zarząd Klubu ma prawo do podjęcia odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości oraz złożenia wniosku do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów o usunięcie Oddziału.

 

§7
WŁADZE KLUBU

1. Władzami Klubu są:

a. Walne Zgromadzenie Koordynatów;
b. Zarząd Klubu.

2. Walne Zgromadzenie Koordynatorów:

a. wybiera kandydatów do Zarządu Klubu spośród zwyczajnych Członków Klubu;
b. wybiera kandydatów do Komisji Rewizyjnej spośród zwyczajnych Członków Klubu;
c. wybierają i zatwierdzają osoby funkcyjne w Klubie;
d. po rozpatrzeniu sprawozdania za okres kadencji podejmują decyzję o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
e. podejmuje decyzje i uchwały zwykłą większością głosów podczas obrad i zebrań.
f. zbiera się co najmniej raz w roku na wniosek Prezesa lub Zarządu Klubu.

3. Koordynator Oddziału:

a. inicjuje i kieruje pracami w swoim oddziale;
b. sporządza roczne sprawozdania z działalności oddziału (załącznik nr 3);
c. uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu Koordynatorów pod rygorem zawieszenia oddziału.

 • Koordynator powinien uczestniczyć minimum w połowie obrad w roku.
 • Koordynator może oddelegować (wyznaczyć) inną osobę będącą zwyczajnym członkiem klubu, która go zastąpi podczas obrad Walnego
 • Zgromadzenia Koordynatorów przekazując mu odpowiednie pełnomocnictwo (załącznik nr 4).
 • Członek zwyczajny może posiadać wyłącznie upoważnienie od jednego koordynatora w danym zebraniu lub obradach.

d. odpowiada za swój Oddział przed Zarządem Klubu i Walnym Zgromadzeniem Koordynatorów;
e. w razie potrzeby ma prawo powołać „członków wspierających Koordynatora Oddziału”, którzy pomogą mu kierować Oddziałem, oraz w czasie jego nieobecności będą pełnić jego obowiązki;
f. zwołuje zebrania i przewodniczy obradom w Oddziale;
g. występuje o nadanie orderów, odznaczeń i wyróżnień do Zarządu Klubu i odpowiednich organów organizacyjnych Klubu
h. może wyróżniać członków i wolontariuszy zadeklarowanych w jego Oddziale poprzez dowolne formy zatwierdzone przez Zarząd Klubu;
i. reprezentuje Klub w swoim regionie;
j. odpowiada za wszelkie podjęte decyzje w swoim Oddziale;
k. ma prawo do zarządzania finansami Oddziału i ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za zaciągnięte przez Oddział zobowiązania w ramach działalności Klubu;
l. ma dostęp do zbioru dokumentów i innych elementów związanych z działalnością jego oddziału oraz klubu. Ww. elementy stanowią narzędzia jego pracy i działania lecz bez zgody Prezesa Klubu lub osób przez niego upoważnionych nie mają prawa do udostępniania oraz upubliczniania innym osobom.
m. czas trwania kadencji Koordynatora ustala się na okres 4 lat.

Po upływie kadencji członkowie oddziału mogą wybrać spośród siebie nowego Koordynatora. Wniosek o wybory w oddziale składają członkowie zwyczajni przypisani do danego oddziału lub Zarząd Klubu na minimum miesiąc przed upływem kadencji do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów. W razie braku ww. wniosku Koordynator po upływie okresu 4 lat dalej pełni swoją funkcję;

n. wybory Koordynatora odbywać się mogą w sposób tradycyjny poprzez uczestnictwo członków zwyczajnych przypisanych do danego Oddziału podczas zebrania wyborczego lub drogą elektroniczną pod nadzorem wybranej do tego celu komisji wyborczej wybranej przez Zarząd Klubu; Decyzję o rodzaju przeprowadzanych wyborów podejmuje Zarząd Klubu.
o. może posiadać pieczątkę (zgodnie z załącznikiem numer 6).
p. występuje z wnioskami o zakup elementów związanych z działalnością Oddziału oraz inne wsparcie finansowe Oddziału do Zarządu Klubu.

4. Zarząd Klubu:

a. składa się z minimum 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów;
b. czas trwania kadencji Zarządu Klubu ustala się na 4 lata;
c. w głosowaniu jawnym wybiera ze swojego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika;
d. podejmuje uchwały oraz kieruje działalnością Klubu;
e. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, przy czym decydujący głos należy do Prezesa Zarządu;
f. reprezentuje Klub na zewnątrz;
g. zwołuje zebrania Walnego Zgromadzenia Koordynatów;
h. odbywa posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż 3 razy w roku;
i. podejmuje decyzje o wykluczeniu członka Klubu;
j. na wniosek członków Oddziału o przeprowadzenie wyborów Koordynatora wybiera sposób wyborów jak również może wskazać swojego kandydata;
k. składa do Walnego Zgromadzenia Koordynatorów wnioski i zastrzeżenia dotyczące działalności Oddziałów i Koordynatorów;
l. prowadzi elektroniczną ewidencję członków Klubu;
m. może powoływać zespoły i komisje problemowe w zależności od potrzeb.

5. Pracą zarządu kieruje Prezes, który:

a. zwołuje zebrania Zarządu i Walnego Zgromadzenia Koordynatorów oraz przewodniczy obradom;
b. kieruje całością pracy Zarządu Klubu;
c. ponosi pełną odpowiedzialność za działalność organizacyjną Zarządu.

6. Członek Zarządu i cały Zarząd Klubu może być zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów.
7. Organem kontrolnym Klubu jest Komisja Rewizyjna.
8. Komisja Rewizyjna:

a. składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów;
b. kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata;
c. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza;
d. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz do roku;
e. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

9. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola gospodarki finansowej Klubu;
b. składanie sprawozdań na zebraniach Walnego Zgromadzenia Koordynatorów wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium Zarządowi;
c. przedstawianie na zebraniach Zarządu Klubu uwag i wniosków dotyczących działalności Klubu.

10. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

a. zwołuje zebrania i przewodniczy obradom Komisji Rewizyjnej;
b. przedstawia uchwały i zalecenia Zarządowi Klubu.

 

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Organizacyjny Klubu HDK Legion został opracowany przez Zarząd Klubu Legion oraz zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Koordynatorów.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie podczas Walnego Zgromadzenia Koordynatorów przez uprawnionych do tego uczestników pod rygorem nieważności.
3. Regulamin Organizacyjny w wersji 01/2019 wchodzi w życie z dniem 05.01.2019 r.

 

Załączniki do Regulaminu:

1. Wniosek o utworzenie Oddziału Klubu.
2. Regulamin i dokumenty wyborów w Klubie HDK Legion.
3. Sprawozdanie roczne Koordynatora Oddziału.
4. Upoważnienie delegata.
5. Dokument wpłat składek.
6. Pieczątki Klubu Legion.
7. Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia HDK Legion.

 1.  

     Zał. nr 1           Zał. nr 2           Zał. nr 3           Zał. nr 4           Zał. nr 5           Zał. nr 6           Zał. nr 7     
szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion  szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion  szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion

 

 

 

Statystyki Portalu

PROFILE
NA PORTALU

65861
Klubowicze

8109

Wolontariat

665

Pozostali

57087

Najaktywniejsze kraje
Polska 65840
Wielka Brytania 13
Szwecja 2
Niemcy 1
Norwegia 1
Ukraina 1
Białoruś 1
Włochy 1
Stany Zjednoczone 1

PODZIAŁ
GRUP KRWI

Legenda

PROFILE
W POLSCE

mapa krwiodawstwo oddaj krew polska dawca legion klub legionhdk

65840
ogółem
9055
kobiety
56343
meżczyźni
Zobacz więcej   

Ostatnie donacje

Łukasz Markowicz

Donacja: Osocze: 600ml
Miejsce: Centrum RCKiK Rzeszów

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 46604


Data: 2024-02-29

2024-05-23
Daniel Silecki

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-05-22
Romuald Wołyniec

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-04-29
Łukasz Makarow

Donacja: Osocze: 650ml

Zostań pionierem

Zdobywaj doświadczenie

Współpracuj z okolicznymi urzędami i mediami

Stwórz oddział Klubu

Koordynuj oddziałem Klubu Legion na swój sposób i ze swoimi ludźmi

 
Bądź prekursorem

Rozwijaj jako pierwszy krwiodawstwo w swoim mieście i okolicy

Wspieraj nas

Wykorzystaj swoje umiejętności i wspieraj nasze działania

 
Kreuj działania

Twórz z innymi organizacjami wspólne eventy, pikniki na rzecz społeczeństwa

Znajduj zniżki

Zostań ambasadorem systemu zniżek dla krwiodawców "Razem dla dawców"

 
Zobacz więcej   

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału OSP Glinianka

  ARTUR GNIADEK

 • Zastępca Koordynatora Oddziału

  Przemysław Popiołek

 • Koordynator Oddziału Wojskowy Klub HDK Legion przy 18 Pułku Logistycznym w Łomży

  Karol Jankowski

 • Zastępca Koordynatora Oddziału w Szczecinie

  Piotr Kuzmierski

Wydarzenia

01.06.2024 - AKCJA KRWIODAWSTWA - SZCZECIN

Serdecznie zapraszamy Was na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 01.06.2024 r. w

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu