Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Polityka z dnia 20.02.2019 r.

Polityka prywatności
www.legionhdk.pl

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników portalu i aplikacji.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.

1. Administratorem danych osobowych www.legionhdk.pl jest:

a. Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 716 868, posiadającą nr REGON 36 9400587.

b. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, z siedzibą w Płocku przy ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000742909, posiadającą NIP 522-31-21-921 oraz REGON: 369-57-07-11.

 

2. Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przekazywane bezpośrednio przez pełnoletniego użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do zarejestrowania się jako Użytkownik portalu.

3. Zakres zbieranych danych osobowych.

Dane użytkowników — informacje o pełnoletniej osobie fizycznej korzystającej z Portalu, posiadającej zarejestrowane i aktywne konto użytkownika w portalu.

W trakcie rejestracji każdy zostanie poproszony o podanie następujących danych:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Grupa krwi
 • Telefon
 • E-mail
 • Miasto
 • Adres korespondencyjny
 • Wizerunek
 • Kraj

Podanie powyższych danych osobowych nie jest jednak obowiązkowe. Użytkownik może poprzestać na wskazaniu imienia (zastępczo nicku lub psełdonimu), przy pomocy którego będzie korzystał z portalu i/lub aplikacji. Podanie, któregokolwiek z powyższych danych jest dobrowolne.
Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane przez www.legionhdk.pl dla realizacji celów przetwarzania danych osobowych  i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób.

4. Dane zbierane automatycznie podczas wizyty na stronie www.legionhdk.pl. „cookies”

Portal nie pobiera plików cookies.

5. Cel zbierania danych.

a. Realizowania przez Administratora danych osobowych we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami:

 • zbiórek krwi;
 • rejestracji potencjalnych dawców szpiku;
 • ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

b. Prowadzenia przez Administratora danych osobowych stron internetowych i stron promujących ideę honorowego krwiodawstwa.

c. Ewidencji przez Administratora danych osobowych członków Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion.

d. Wysyłania przez Administratora danych osobowych zestawów członkowskich po opłaceniu składki lub/i elementów promocyjnych, upominków czy nagród w konkursach kierowanych do Honorowych Dawców Krwi;

e. Realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną; (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do  założenia profilu i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności)

f. Realizacji zamówień dokonanych w sklepie internetowym (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży);

g. Utrwalania otrzymanych danych na karcie plastikowej oraz na pismach przewodnich i kopertach. (Wyłącznie dla Użytkowników, którzy wypełnią i prześlą odpowiednie formularze zamieszczone na Portalu dotyczące "Kart Krwiodawcy".)

h. Publikowania przez Administratora danych osobowych apeli o krew dla potrzebujących osób, które oto poprosiły;

i. Wysyłania przez Administratora danych osobowych apeli o krew krwiodawcom;

j. Wysyłania przez Administratora danych osobowych powiadomień o akcjach krwiodawstwa krwiodawcom (mail, sms);

k. Przygotowania przez Administratora danych osobowych statystyk ilości krwiodawców w danej gminie, powiecie, województwie itp. (wg założonych profili) i przekazywanie tych statystyk urzędom gmin, miast, powiatów itp.;

l. Kreowania przez Administratora danych osobowych idei honorowego krwiodawstwa poprzez pokazywanie krwiodawców, ich profili i ich donacji (oddań krwi) gdzie mogą umieścić swoje zdjęcie w tym z pobytu w punkcie pobrania krwi (wyłącznie z Profili z wyrażoną zgodą na "Częściową widoczność");

m. Przekazywania przez Administratora danych osobowych innym podmiotom zawierającym w swoich zamierzeniach i statucie takie same lub podobne cele do Administratora np. Centrum Krwiodawstwa;

n. Pomocy w działalności honorowego krwiodawstwa krwiodawcom;

o. Wyróżniania przez Administratora danych osobowych krwiodawców po osiągnięciu odpowiednich kryteriów odznaczeniami i wyróżnieniami;

p. Wysyłania przez Administratora danych osobowych informacji o zniżkach, promocjach czy ofertach kierowanych bezpośrednio dla krwiodawców;

r. Kreowania przez Administratora danych osobowych wizerunku honorowego dawcy krwi;

s. Skupiania wokół idei krwiodawstwa ludzi w Polsce i poza jej granicami poprzez rozwijanie Klubu Honorowych Dawców Krwi wśród polskiego społeczeństwa i Polonii mieszkającej na całym świecie jak również prowadzenie programów prospołecznych i prozdrowotnych

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody osoby, której dane dotyczą, jednocześnie osoba, której dane dotyczą ma możliwość dokonania wyboru, czy jej dane mają być widoczne na portalu prowadzonym przez Administratora. W przypadku wyrażenia zgody, na udostępnienie profilu osoby, której dane dotyczą, na prowadzonym przez Administratora portalu widoczne są dane osobowe tych osób, przy czym zarządzanie tymi danymi osobowymi należy wyłącznie do osoby, której dane dotyczą.

6. Udostępnianie danych osobowych.

Wyłącznymi odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące wobec Administratora usługi niezbędne do wykonania celu przetwarzania danych osobowych tj.:

a. ComminT sp. z o. o., który w ramach serwera wirtualnego udostępnia Administratorowi miejsce na bazę danych gromadzonych na portalu.

b. Euvic sp. z o.o., wykonujący pracę nad aplikacją mobilną kompatybilną z Portalem Legion oraz założonymi na nim Profilami Krwiodawcy.

c. Poczta Polska S.A. realizująca nadawanie przesyłek.

d. Proficard.pl | Grupa XTEAM,  z którym współpracuje Administrator w zakresie personalizacji, druku i wysyłek Kart Krwiodawcy.

e. myWorld Poland Sp. z o.o.,  z którym współpracuje Administrator w zakresie prowadzenia programu lojalnościowego "Program Cashback World Solution" skierowanego dla Honorowych Dawców Krwi .

f. EMTAX Sp. z o.o.,  z którym współpracuje Administrator w zakresie prac finansowo księgowych.

g. PayU S.A. prowadzący działalności płatniczą na rzecz Administratora.

h. Podmioty, z którymi współpracuje Administrator w zakresie zbiórek krwi, rejestracji potencjalnych dawców szpiku, ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej tj.: Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej aniżeli istnieje zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, która przekazała swoje dane Administratorowi przysługuje prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Decyzję w zakresie realizacji powyższych praw należy przekazać Administratorowi danych osobowych  e-mailem. Realizacja powyższych uprawnień będzie uwzględniona przez Administratora danych osobowych w możliwie najkrótszym czasie od jej otrzymania, nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

9. Kontakt.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych na następujący e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, należy dokonać tego samodzielnie bądź skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zrobić to samodzielnie.

10. Zabezpieczenie danych.

Administrator danych osobowych wdrożył politykę przetwarzania danych osobowych, która zapewnia skuteczną ochronę danych osobowych. 

Dostęp do danych osobowych, mają tylko  osoby, które zostały przeszkolone zgodnie z polityką ochrony danych osobowych i podpisały stosowne oświadczenia zobowiązujące ich do ochrony danych osobowych.

Administrator danych osobowych zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL.

11. Odpowiedzialność.

Administrator zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom.

12. Zmiany w polityce prywatności.

Administrator danych osobowych zastrzega  sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.legionhdk.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 

O takiej zmianie użytkownicy zostaną powiadomieni droga elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem: www.legionhdk.pl/polityka-prywatnoscilegionhdk.pl/polityka-prywatnosci

 

Polityka prywatności Aplikacji mobilnej „Legion HDK”

 Polityka prywatności aplikacji z dnia 11.09.2019 r.

 

1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności Aplikacji mobilnej „Legion HDK”, zwanej dalej „Aplikacją”.
2. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez:

 

a. Fundacja Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa - Legion, ul. Modrzejewskiej 19/5, 07-410 Ostrołęka wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 716 868, posiadającą nr REGON 36 9400587.

b. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion, z siedzibą w Płocku przy ul. Czwartaków 18B/8, 09-410 Płock, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000742909, posiadającą NIP 522-31-21-921 oraz REGON: 369-57-07-11.

 będące w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Instalując Aplikację i zakładając Konto użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i akceptuje Regulaminy zamieszczone na stronie internetowej http://www.legionhdk.pl
4. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzanych przez Użytkowników, mogą być również zbierane w sposób automatyczny dane dotyczące m.in. położenia, dane urządzenia, typu systemu operacyjnego.
5. Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania.
6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
7. W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.
8. W celu zapewnienia technicznego działania aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać kopiowane, zwielokrotniane i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczące usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy.
9. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
10. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji bądź ją odinstaluj.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na polityki prywatności na stronie http://www.legionhdk.pl

Ostatnie donacje

Krystian Stankowski

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Ambulans / WCKiK TS Kraków

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 41120


Data: 2024-05-17

2024-05-16
Przemysław Mencweld

Donacja: Krew pełna: 450ml

2024-05-17
Karol Bosiek

Donacja: Dyskwalifikacja na 4 tygodnie

2024-05-18
Przemysław Żmuda

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału

  Patrycja Okrojek

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Częstochowski Legion

  Paweł

 • Koordynator Oddziału przy Zakładzie Karnym w Nowogardzie

  Monika Zapert

 • Zastępca Koordynatora Oddziału w Szczecinie

  Piotr Kuzmierski

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu