Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

Załącznik do Uchwały Nr 3/Z/SHDK/03/2020 Regulamin
z dnia 26.03.2020 r. Zebrania Zarządu SHDK Legion

 

 

PREAMBUŁA

Odznaczenie „Serce Legionu” nadawane jest przez Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion (SHDK Legion) wszystkim, dla których życie, zdrowie ludzkie czy poczucie najwyższych wartości jest rzeczą bezcenną. Dedykowane jest głównie członkom Klubu HDK Legion prowadzonego przez Stowarzyszenie a także innym osobom, którym bliska jest idea HDK.

Odznaczenie „Serce Legionu” dzięki nowoczesnym rozwiązaniom
i możliwościom, które Klub wciąż rozwija będzie nadawane w za pośrednictwem Portalu Legion www.legionhdk.pl i aplikacji mobilnej „Legion HDK – Honorowy Dawca Krwi” oraz tradycyjną formą poprzez wniosek papierowy.

 

SPIS TREŚCI

 • Cele oraz wartości                      
 • Dedykacja odznaczenia  
 • Stopnie odznaczenia            
 • Legitymacje odznaczenia  
 • Sposoby nadawania            
 • Kapituła „Serca Legionu”  
 • Wsparcie działalności            
 • Rodzaje wsparcia  
 • Kryteria oznaczenia            
 • Szczególne przypadki          
 • Uprawnieni do składania wniosków o odznaczenie
 • Wzory wniosków o odznaczenie
 • Wręczanie i przekazywanie odznaczenia                              
 • Osoby uprawnione do wręczania odznaczenia
 • Uprawnieni do wydawania odznaczenia
 • Ewidencja odznaczenia
 • Nadawanie i koszty odznaczenia                                        
 • Wejście w życie

§ 1

CELE ORAZ WARTOŚCI

1. W celu promowania idei Honorowego Dawstwa Krwi, podniesienia autorytetu krwiodawcy w społeczeństwie oraz uhonorowania przekazywanego wsparcia dla powyższych wprowadza się Odznaczenie „Serce Legionu”.

2. Odznaczenie „Serce Legionu” jest wyrazem najwyższego uznania i jednocześnie  formą podziękowania za szlachetną postawę, jak również wsparcie i pomoc w działalności na rzecz społeczeństwa.


§ 2

DEDYKACJA ODZNACZENIA

Odznaczenie „Serce Legionu” dedykowane jest:

1. Członkom Klubu HDK Legion nie biorącym bezpośrednio udziału w działalności klubu, ale oddającym honorowo krew, co stanowi wyraz najwyższego szacunku i jest wzorem do naśladowania.

2. Członkom Klubu HDK Legion, którzy wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem i konkretnymi osiągnięciami na rzecz Klubu lub Stowarzyszenia oraz czynnie wspierają działania w zakresie zwiększenia ilości pobranej krwi poprzez organizowanie i polepszanie warunków akcji poboru krwi.

3. Innym osobom, klubom i organizacjom HDK, instytucjom, urzędom, organizacjom a także przedsiębiorstwom współpracującym z Klubem lub Stowarzyszeniem, które czynnie wspierają ideę Honorowego Krwiodawstwa tym samym przyczyniając się do rozwoju krwiodawstwa.

4. Honorowym Dawcom Krwi posiadającym Profil Krwiodawcy na Portalu Legion lub mobilnej aplikacji „Legion HDK – Honorowy Dawca Krwi” czynnie biorącym udział w wydarzeniach i działaniach Klubu HDK Legion jak również wspierających jego działalność.

 

§ 3

STOPNIE ODZNACZENIA

1. Odznaczenie posiada pięć stopni:

 • Odznaczenie „Serce Legionu” V stopnia: Metalowa Pinsa;
 • Odznaczenie „Serce Legionu” IV stopnia: Medal Brązowy;
 • Odznaczenie „Serce Legionu” III stopnia: Medal Srebrny;
 • Odznaczenie „Serce Legionu” II stopnia: Medal Złoty;
 • Odznaczenie „Serce Legionu” I stopnia: Serce z Kroplą.

2. Opis szczegółowy, symbolika i wizualizacja graficzna poszczególnych stopni zawarte są w załączniku nr 1.

3. Odznaczenie „Serce Legionu” w stopniach IV – I posiada wstęgę i odpowiadające poszczególnym stopniom baretki przedstawione w załączniku nr 2.

 

§ 4

LEGITYMACJE ODZNACZENIA

1. Legitymacje Odznaczenia „Serce Legionu” podzielone są na dwa rodzaje:

a. Legitymacja Odznaczenia „Serce Legionu” V st.

Legitymacja odznaczenia V stopnia  jest potwierdzeniem nadania najniższego  ze stopni  i jednocześnie stanowi  główny element legitymacji z miejscem do wklejania hologramów kolejnych stopni.

b. Legitymacje Odznaczenia „Serce Legionu” IV - I st.

Legitymacje stopni IV – I odznaczenia stanowią potwierdzenie nadania odpowiednich stopni odznaczenia i wkładkę do legitymacji V stopnia. Wraz z otrzymaniem legitymacji dołączony będzie hologram.

2. Wzory legitymacji stanowi załącznik nr 3.

3. Integralną częścią Odznaczenia I stopnia jest certyfikat w formacie A4 przedstawiony w załączniku nr 3.

 

§ 5

SPOSOBY NADAWANIA

1. Odznaczenie nadawane jest na dwa sposoby:

a. Poprzez wniosek generowany automatycznie w module funkcjonalnym na Portalu Legion lub aplikacji mobilnej „Legion HDK – Honorowy Dawca Krwi”, a następnie zatwierdzany przez uprawnione osoby po sprawdzeniu zgodności spełnienia kryteriów;

b. Poprzez wniosek pisemny po sprawdzeniu zgodności spełnienia kryteriów przez Kapitułę „Serca Legionu”.

 

§ 6

KAPITUŁA „SERCA LEGIONU”

1. Kapituła „Serca Legionu” powoływana jest przez Zarząd SHDK Legion na czas określony w uchwale.

2. Odwołanie lub powoływanie nowej Kapituły w całości lub poszczególnych  jej członków może być dokonywane w dowolnym momencie uchwałą Zarządu SHDK Legion.

3. W skład kapituły wchodzą minimum trzy osób wybrane przez Zarząd SHDK Legion. 

 

§ 7

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI

Legion łączy krwiodawców oraz wolontariuszy w pięknej idei wspierając Polskie społeczeństwo. Mając na uwadze tak krwiodawców jak i osoby, które z różnych przyczyn nie mogą oddawać krwi lecz chcą nas wspierać, wychodzimy naprzeciw dając  im możliwość otrzymania Odznaczenia „Serce Legionu” za pomoc w ratowaniu ludzkich istnień czy też w działalności Klubu i Stowarzyszenia.

Osoby posiadające Profil Krwiodawcy na Portalu Legion lub w mobilnej aplikacji będą mogły się starać o przyznanie tzw. „punktów wsparcia”. Otrzymywanie powyższych punktów jest oparte wyłącznie o składane wnioski na Portalu Legion lub w mobilnej aplikacji wybierając odpowiedni rodzaj wsparcia i uzupełniając wymagane informacje.

 

§ 8

RODZAJE WSPARCIA

Rodzaje wsparcia są uzależnione od działalności Klubu i Stowarzyszenia - a więc mogą się zmieniać i rozwijać. Zmiany wsparcia będą wprowadzane po uprzednim zatwierdzeniu i uchwaleniu przez Zarząd SHDK Legion.

1. System Reagowania Na Apele o Krew „Syrena Legionu”.
Reagowanie na Apele o Krew publikowane na Portalu Legion lub aplikacji mobilnej wspierające Publiczną Służbę Krwi a także osoby potrzebujące pomocy szczególnie w okresach wakacji oraz okołoświątecznych.

2. Ogólnopolski System Zniżek dla Krwiodawców „Razem dla Dawców”.
Pomoc w znajdowaniu i pozyskiwaniu punktów zniżek, rabatów czy udogodnień dedykowanych honorowym dawcom krwi.

3. Organizowanie Akcji Krwiodawstwa.
Możliwość organizowania akcji krwiodawstwa pod patronatem Legionu szczególnie w miejscach i czasie, kiedy krew jest najbardziej potrzebna.

4. Kampanie społeczne.
Uczestnictwo w kampaniach społecznych prowadzonych na Portalu Legion lub aplikacji mobilnej.

5. Wsparcie organizacyjne.
Pomoc organizacyjna dla Klubu, Stowarzyszenia lub poszczególnym Koordynatorom Oddziałów Klubu.

6. Inne wsparcie.
Inne wsparcie, które w znacznym stopniu przyczynia się do promocji i rozwoju idei Honorowego Dawstwa Krwi lub Klubu i Stowarzyszenia Legion.

 

§ 9

KRYTERIA ODZNACZENIA

Odznaczenie „Serce Legionu” jest nadawane według kryteriów:

1. Wyłącznie członkostwo w Klubie HDK Legion.

2. Członkostwo w Klubie HDK Legion oraz ilości oddanej krwi.

3. Członkostwo w Klubie HDK Legion oraz wsparcie działalności Klubu lub Stowarzyszenia Legion.

4. Wyłącznie wsparcie działalności Klubu lub Stowarzyszenia Legion.

 

WYŁĄCZNIE CZŁONKOSTWO W KLUBIE HDK LEGION

Odznaczenie „Serce Legionu” jest nadawane członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion, którzy nie mogą oddawać krwi według kryteriów:

1. Stopień V (Metalowa Pinsa):

a. Trzy lata członkostwa;

2. Stopień IV (Brązowy Medal):

a. Sześć lat członkostwa;

3. Stopień III (Srebrny Medal):

a. Dziesięć lat członkostwa;

4. Stopień II (Złoty Medal):

a. Piętnaście lat członkostwa;

5. Stopień I (Serce z kroplą):

a. Dwadzieścia lat członkostwa;

b. Wymagane dołączenie opisu szczególnych zasług, które ocenia Kapituła.

 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE HDK LEGION ORAZ ILOŚĆ ODDANEJ KRWI

Odznaczenie „Serce Legionu” jest nadawane członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion, którzy dodatkowo oddają krew według kryteriów:

1. Stopień V (Metalowa Pinsa):

a. Trzy lata członkostwa;

b. Niezależnie od ilości oddanej krwi.

2. Stopień IV (Brązowy Medal):

a. Cztery lata członkostwa;

b. Ilość oddanej *krwi:

 • mężczyźni - 12 litrów;
 • kobiety - 8 litrów.

3. Stopień III (Srebrny Medal):

a. Sześć lat członkostwa;

b. Ilość oddanej *krwi:

 • mężczyźni - 18 litrów;
 • kobiety - 12 litrów.

c. Minimum dwa lata po nadaniu stopnia IV.

4. Stopień II (Złoty Medal):

a. Dziesięć lat członkostwa;

b. Ilość oddanej *krwi:

 • mężczyźni - 24 litrów;
 • kobiety - 16 litrów.

c. Minimum trzy lata po nadaniu stopnia III.

5. Stopień I (Serce z kroplą):

a. Dwanaście lat członkostwa;

b. Ilość oddanej *krwi:

 • mężczyźni - 40 litrów;
 • kobiety - 27 litrów.

c. Minimum pięć lat po nadaniu stopnia II.

d. Wymagane dołączenie opisu szczególnych zasług, które ocenia Kapituła. Ostateczną decyzję o nadaniu Serca z kroplą podjemuje Kapituła.

 

* Ilość krwi podawana według standardowych wyliczeń ilość oddanej krewi lub składników odpowiadających jej objętości.

 

CZŁONKOSTWO W KLUBIE HDK LEGION
ORAZ WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU LUB STOWARZYSZENIA LEGION

Odznaczenie „Serce Legionu” jest nadawane członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi Legion, którzy mają potwierdzone członkostwo minimum w trzech kolejnych latach oraz dodatkowo **wspierają działalność poprzez:

1. System Reagowania Na Apele o Krew „Syrena Legionu”.

a. Premiowane pięcioma punktami wsparcia.

2. Ogólnopolski System Zniżek dla Krwiodawców „Razem dla Dawców”.

a. Premiowane czterema punktami wsparcia.

3. Organizowanie Akcji Krwiodawstwa.

a. Premiowane trzema punktami wsparcia.

4. Uczestnictwo w kampaniach społecznych

a. Premiowane dwoma punktami wsparcia.

5. Wsparcie organizacyjne.

a. Premiowane jednym punktem wsparcia.

6. Inne wsparcie.

a. Premiowane punktami wsparcia odpowiednio do zasług.

** wymagane wsparcie działalności dla poszczególnych stopni Odznaczenia będzie ustalane uchwałami Zarządu SHDK Legion.

 

WYŁĄCZNIE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI
KLUBU LUB STOWARZYSZENIA LEGION

Odznaczenie „Serce Legionu” jest nadawane posiadaczom Profilu Krwiodawcy na Portalu Legion lub w aplikacji mobilnej którzy **wspierają działalność Klubu lub Stowarzyszenia poprzez:

1. System Reagowania Na Apele o Krew „Syrena Legionu”.

a. Premiowane pięcioma punktami wsparcia.

2. Ogólnopolski System Zniżek dla Krwiodawców „Razem dla Dawców”.

a. Premiowane czterema punktami wsparcia.

3. Organizowanie Akcji Krwiodawstwa.

a. Premiowane trzema punktami wsparcia.

4. Uczestnictwo w kampaniach społecznych

a. Premiowane dwoma punktami wsparcia.

5. Wsparcie organizacyjne.

a. Premiowane jednym punktem wsparcia.

6. Inne wsparcie.

a. Premiowane punktami wsparcia odpowiednio do zasług.

** wymagane wsparcie działalności dla poszczególnych stopni Odznaczenia będzie ustalane uchwałami Zarządu SHDK Legion.

 

§ 10

SZCZEGÓLNE PRZYPADKI

Kapituła Serca Legionu w szczególnych przypadkach może nadawać wszystkie stopnie odznaczenia z pominięciem kryteriów, o których mowa w §9: 

 1.  jeżeli wielkość i zasięg działalności  kandydata do odznaczenia jest nieporównywalnie większa i znacząco wyróżnia się na tle innych;
 2.  oraz na mocy podjętej Uchwały Kapituły “Serca Legionu” wprowadzającej odstępstwa na czas określony w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 11

UPRAWNIENI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ODZNACZENIE

1. Do składania wniosku o odznaczenie uprawnieni są:

a. Zarząd Stowarzyszenia;

b. Koordynatorzy Oddziałów Klubu HDK Legion;

c. Członkowie Klubu HDK Legion mający potwierdzone członkostwo minimum w trzech kolejnych latach.

d. Honorowi Dawcy Krwi posiadający Profil Krwiodawcy na Portalu Legion lub w aplikacji mobilnej czynnie wspierający działania Klubu jak również spełniający kryteria podane w uchwałach Kapituły „Serca Legionu”.

2. Sposób składania wniosków:

a. Poprzez wnioski generowane automatycznie na Portalu Legion lub w aplikacji mobilnej.

b. Poprzez wnioski w formie pisemnej przesłane na adres Biura Legionu.

§ 12

WZORY WNIOSKÓW O ODZNACZENIE

Wzory wniosków o Odznaczenie oraz informacje w nich zawarte stanowią załączniki do regulaminu:

1. Wniosek pojedynczej osoby w formie papierowej załącznik nr. 5

2. Wniosek zbiorczy (dla Zarządu Stowarzyszenia i Koordynatorów Oddziałów Klubu Legion) w formie papierowej załącznik nr. 6

3. Wniosek generowany automatycznie na Portalu Legion lub w mobilnej aplikacji załącznik nr. 7

§ 13

WRĘCZANIE I PRZEKAZYWANIE ODZNACZENIA

1. Odznaczenie „Serce Legionu” stopni V - II mogą być:

a. wręczane osobiście w sposób uroczysty podczas obchodów jubileuszu Klubu lub Stowarzyszenia, Światowego Dnia Krwiodawcy, Dni Honorowego Krwiodawstwa, w czasie świąt bezpośrednio związanych ze Stowarzyszeniem lub honorowym krwiodawstwem, w czasie

b. uroczystości i wydarzeń Państwowych jak również związanych bezpośrednio z Oddziałem Klubu HDK Legion;

c. wysyłane odznaczonemu pod wskazany przez niego adres po uprzednim zaznaczeniu tej formy przekazania i podaniu adresu w składanym wniosku.

2. Odznaczenie „Serce Legionu” stopnia I wręczane jest wyłącznie osobiście w sposób uroczysty podczas obchodów jubileuszu Klubu lub Stowarzyszenia, Światowego Dnia Krwiodawcy, Dni Honorowego Krwiodawstwa, w czasie świąt bezpośrednio związanych ze Stowarzyszeniem lub honorowym krwiodawstwem a także w czasie uroczystości i wydarzeń Państwowych jak również związanych bezpośrednio z Oddziałem Klubu HDK Legion.

 

§ 14

OSOBY UPRAWNIONE DO WRĘCZANIA ODZNACZENIA

1. Osobami uprawnionymi do wręczania odznaczeń są:

a. Członkowie Kapituły „Serce Legionu”.

b. Członkowie Zarządu SHDK Legion.

c. Koordynatorzy Oddziałów Klubu HDK Legion.

d. Przedstawiciele organizacji i instytucji, które nadały Honorowy Patronat Odznaczeniu „Serce Legionu”.

e. Osoby upoważnione przez Zarządu SHDK Legion.

 

§ 15

UPRAWNIENI DO WYDAWANIA ODZNACZENIA

1. Uprawnionymi do wydawania Odznaczenia „Serca Legionu” są:

a. Kapituła „Serce Legionu”.

b. Zarządu SHDK Legion.

c. Koordynatorzy Oddziałów Klubu HDK Legion.

d. Osoby upoważnione przez Zarządu SHDK Legion.

 

§ 16

EWIDENCJA ODZNACZENIA

Ewidencję osób i instytucji, którym zostało nadane Odznaczenie „Serce Legionu” prowadzi Kapituła Legionu oraz Administrator Portalu Legion. 

 

§ 17

NADAWANIE I KOSZTY ODZNACZENIA

1. Nadawanie Odznaczenia „Serce Legionu” jest bezpłatne dla krwiodawców i wolontariuszu jednak uzależnione od posiadanych środków finansowych przez co może być wstrzymywane do czasu ich pozyskania.

2. Koszty związane z produkcją i nadaniem odznaczenia pokrywane są ze środków Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi oraz wspierającej jego działalność Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa Legion.

3. Osoba otrzymująca odznaczenie osobiście nie ponosi żadnych kosztów związanych z jego nadaniem zważywszy na wsparcie, pomoc czy oddaną krew - co stanowi wyraz najwyższego szacunku i jest wzorem do naśladowania.

4. Osoba otrzymująca odznaczenie nadane automatycznie przez moduł funkcjonalny na Portalu Legion lub aplikację mobilną w razie chęci otrzymania odznaczenia poprzez wysłanie na wskazany przez siebie adres pokrywa wyłącznie koszty pakowania i wysyłki. 

 

§ 18

WEJŚCIE W ŻYCIE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.03.2020 r. uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion nr 3/Z/SHDK/03/2020 Regulamin.

 

 

Projekt graficzny i opracowanie regulaminu:
Robert Kowalewski

Legion HDK 2019

 

 

Załącznik nr 1

 

OPIS SZCZEGÓŁOWY, SYMBOLIKA
I WIZUALIZACJA GRAFICZNA ODZNACZENIA „SERCE LEGIONU”


I. SYMBOLIKA ODZNACZENIA

Odznaczenie „Serce Legionu” wzorowane jest na elementach graficznych związanych bezpośrednio z ideą honorowego dawstwa krwi. Serce z kroplą symbolizuje „Dar Serca” jaki honorowi krwiodawcy ofiarowują potrzebującym. Przekazywana przez nich krew - kropla na sercu - wypływa
z ich dobrej woli, przekonania o słuszności sprawy i czystej chęci pomocy drugiemu człowiekowi.


II. STOPNIE ODZNACZENIA

Odznaczenie składa się z pięciu stopni:

1. Odznaczenie „Serce Legionu” V stopnia: Metalowa Pinsa;

2. Odznaczenie „Serce Legionu” IV stopnia: Medal Brązowy;

3. Odznaczenie „Serce Legionu” III stopnia: Medal Srebrny;

4. Odznaczenie „Serce Legionu” II stopnia: Medal Złoty;

5. Odznaczenie „Serce Legionu” I stopnia: Serce z Kroplą. 

 

 III. OPIS ODZNACZENIA

1. Stopień V – Metalowa Pinsa.

Metalowa Pinsa koloru złotego kształtem odwzorowująca kroplę krwi.
W dolnej części umieszczone jest przewodnie w odznaczeniu „serce
z kroplą”, gdzie kropla jest pokryta czerwoną emalią. W prawym górnym roku widnieją przeplatające się spadające krople krwi, z lewej zaś umieszczono napisy:

„ ZA DAR SERCA” oraz „LEGION”.

Odznaczenie „Serce Legionu” stopnia V stanowi - poza wyrazem wdzięczności za pomoc i członkostwo - symbol klubowy, który każdy członek powinien posiadać i nosić z godnością.

2. Stopień IV, III i II – Medale na wstędze.

Medale w barwach właściwych dla stopnia odznaczenia tj.

a. IV stopień – Medal Brązowy;

b. III stopień – Medal Srebrny;

c. II stopień – Medal Złoty.

Medale na wstędze posiadają jednakową wstęgę, która jest na stałe przymocowana. Awers medali przedstawia przewodnie w odznaczeniu „serce z kroplą” zamknięte w kole, gdzie kropla jest pokryta czerwoną emalią. W lewym górnym rogu na okręgu umieszczony jest napis: SERCE LEGIONU. Na rewersie znajduje się napis po łacinie „Hominem magnum cor” (w wolnym tłumaczeniu: „Człowiek o wielkim Sercu”) oraz drugi napis w języku polskim „ZASŁUŻONY DLA KRWIODAWSTWA”. Poniżej napisu łacińskiego umieszczona jest łamana linia mająca symbolizować przyjęty w medycynie zapis graficzny pracy serca ludzkiego, którego życie zależne jest od krwi pozyskiwanej od honorowych krwiodawców.

3. Stopień I – Serce z kroplą.

Najwyższy I-wszy stopień Odznaczenia „Serce Legionu” wykonany jest ze szkła akrylowego - zawieszony na wstędze identycznej jak medale. Serce posiada wtopioną kroplą krwi oraz wygrawerowany napise „Serce Legionu”. Stopień ten przedstawia serce w najczystszej postaci ubarwione kroplą ludzkiej krwi – symbolem ruchu HDK.

 

IV. Wizualizacja graficzna odznaczenia.

Stopień V – Metalowa Pinsa

 • Wymiary: 20mm x 16mm x 3mm

1pinsa Serce Legionu V stopień legionhdk

Stopień IV, III i II – medale.

 • Wymiary: średnica 38 mm x 3mm
 1. a. stopień IV - Medal Brązowy:

REG BRAZ medal legionhdk

 1. b. stopień III - Medal Srebrny:

REG SREBRO medal legionhdk

 1. c. stopień II - Medal Złoty:

REG ZLOTO medal legionhdk

 1. d. Stopień I – Serce z kroplą (szkło akrylowe)
 • Wymiary: 80mm x 90mm x 12mm (bez zawieszki)

REG Serce Legionu legionhdk

 

Załącznik nr 2

WSTĘGA I BARETKI
ODZNACZENIA „SERCE LEGIONU”

Odznaczenie „Serce Legionu” w stopniach IV – I zawieszone jest na jednakowej wstędze o szerokości 35 mm. Do każdego z wymienionych stopni przypisana jest odpowiednia baretka nawiązująca do kolorystyki i  rodzaju stopnia.

WSTĘGA

 wstega ogolne legionhdk

 

BARETKI

 NAJ WSTeGA dokumenty legionhdk

 

Załącznik nr 3                          

 

LEGITYMACJE
ODZNACZENIA
SERCE LEGIONU”

 

1. Legitymacja stopień V - Metalowa Pinsa

V SRODEK Legitymacja legionhdk

2. Legitymacja stopień IV - Medal Brązowy

IV. BRAZ legionhdk

3. Legitymacja stopień III - Medal Srebrny

III. SREBRO legionhdk

4. Legitymacja stopień II - Medal Złoty

II. ZLOTO legionhdk

5. Legitymacja stopień I - Serce z kroplą

I. KRYSZTAL1

 

Załącznik nr 4

CERTYFIKAT ODZNACZENIA
SERCE LEGIONU” - I STOPIEŃ

 CERTYFIKAT KRYSZTAL legionhdk

 

 

 

 

       

 

Ostatnie donacje

Marek Dycha

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Olsztyn

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 14400


Data: 2024-06-25

2017-01-10
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

2016-08-23
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

2016-04-26
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Płock ds. zdrowia

  Małgorzata Kozłowska

 • Koordynator Oddziału ODK SW w Olszanicy

  Adam Nieznański

 • Koordynator Oddziału Szczecin

  Artur Grobelko

 • Koordynator Oddziału Klubu HDK przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu / Sekretarz Komisji Rewizyjnej SHDK Legion

  Kacper Kubacki

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu