Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

STATUT STOWARZYSZENIA
Honorowych Dawców Krwi Legion

I. ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1


1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion” zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swojej nazwy: „SHDK Legion”.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Warszawa, a terenem jego działania – Rzeczpospolita Polska.

 

§2


1. Stowarzyszenie zawiązane zostało na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§3

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§4

1. Stowarzyszenie ma prawo ustanawiania i używania własnych pieczęci, legitymacji, odznak i znaków graficznych oraz organizacyjnych jednoznacznie identyfikujących Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Stowarzyszenie może posiadać własne proporce i sztandar.

 

§5

Działalność Stowarzyszenia i wszystkich jego władz jest jawna.

 

§6

1. W ramach Stowarzyszenia będzie działał Klub Honorowych Dawców Krwi Legion.
2. Klub może posługiwać się skrótem nazwy: Klub HDK Legion.
3. Funkcjonowanie Klubu będzie określone w Regulaminie Organizacyjnym Klubu uchwałą Zarządu Klubu.

 

§7

Stowarzyszenie może ustanawiać ordery, medale honorowe, odznaki, inne odznaczenia i wyróżnienia oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym, urzędom i instytucjom oraz innym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie.

 

II. ROZDZIAŁ
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działań oraz działalności edukacyjnej i informacyjnej szczególnie w zakresie: honorowego krwiodawstwa, dawstwa szpiku, transplantologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, uzależnień, problemów osób niepełnosprawnych, pomocy ludziom cierpiącym lub potrzebującym, podejmowanie działań w kierunku usunięcia lub złagodzenia ich cierpień oraz pomoc osobom wykluczonym społecznie. Ponadto
upowszechnianie i upamiętnianie wiedzy i tradycji państwowych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości patriotycznej, obywatelskiej i kulturowej.

 

§9

1. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a. Organizowanie działań na rzecz pomocy osobom potrzebującym poprzez organizowanie zbiórek artykułów spożywczych i przemysłowych w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych.
b. Realizowanie we współpracy z różnymi podmiotami i instytucjami w zakresie:

 • zbiórek krwi;
 • rejestracji potencjalnych dawców szpiku;
 • ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • prowadzenia konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów w zakresie celów statutowych stowarzyszenia;
 • organizowania uroczystości i imprez masowych.

c. Rozwijanie wolontariatu poprzez organizowanie warsztatów, seminariów i wizyt studyjnych mających na celu dostarczenie wiedzy w zakresie organizacji, zarządzania wolontariatem oraz rozwijania wolontariatu w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.
d. Współpracę między osobami, urzędami, instytucjami, innymi organizacjami oraz prywatnymi przedsiębiorcami w zakresie idei promowanych przez Stowarzyszenie.
e. Zainteresowanie władz państwowych i samorządowych sprawami związanymi z celami statutowymi Stowarzyszenia poprzez informowanie o podejmowanych działaniach oraz zapraszanie do współpracy w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach.
f. Prowadzenia stron internetowych i stron promujących cele statutowe w mediach społecznościowych.
g. Tworzenie i prowadzenie kampanii i programów medycznych, zdrowotnych, społecznych oraz patriotycznych.
h. Upowszechnianie idei Stowarzyszenia w szeroko pojętych mediach poprzez prowadzenie w mass mediach akcji promocyjno - informacyjnych przedstawiających cele Stowarzyszenia i zasadność ich realizacji: m.in. uczestnictwo w telewizyjnych programach tematycznych, uczestniczenie w przygotowaniu publikacji informacyjnych w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, udzielanie wywiadów – media: prasa, radio, telewizja, internet.
i. Organizowanie, wspieranie i doradzanie w przedsięwzięciach służących wymianie doświadczeń osób i jednostek organizacyjnych, a także
upowszechnianie tych doświadczeń.
j. Organizowanie spotkań i uroczystości okolicznościowych w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
k. Organizowanie spotkań z młodzieżą w celu utrwalania, kultywowania i propagowania tradycji narodowych i patriotycznych.
l. Organizowanie konkursów upowszechniających wiedzę i umiejętności na rzecz zdrowia, ratownictwa i ochrony ludzkości oraz patriotyzmu i obronności państwa.


2. Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


III. ROZDZIAŁ
CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU


§10

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest jawne i dobrowolne.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.


§11

1. Stowarzyszenie zrzesza członków:

 1. a. założycieli;
 2. b. zwyczajnych;
 3. c. wspierających;
 4. d. honorowych.

§12

Członkowie założyciele.

Członkami założycielami są osoby, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęcia niniejszego statutu. Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.


§13

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna:

a. która złoży deklarację członkowską na piśmie;
b. której kandydatura zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.


§14

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.


§15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wniosła duży wkład w rozwój Stowarzyszenia lub legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w dziedzinach, stanowiących przedmiot i cel działalności Stowarzyszenia.
2. Tytuł członka honorowego nadawany jest przez Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Zarząd może pozbawić członkostwa honorowego osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
4. Członek honorowy może zrezygnować z tej godności dobrowolnie, przedkładając Zarządowi stosowne pismo.


§16

Prawa członków zwyczajnych:

a. bierne i czynne prawo wyborcze;
b. prawo do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
c. prawo do udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
d. prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny korzysta z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia pod warunkiem opłacenia składek członkowskich.
3. Obowiązki członków zwyczajnych:

a. aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b. przestrzeganie Statutu i Uchwał władz Stowarzyszenia;
c. dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i propagowanie jego działalności;
d. regularne opłacanie składek członkowskich.

4. Członkowie wspierający i honorowi nie dysponują biernym oraz czynnym prawem wyborczym, mogą jednak brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach władz statutowych Stowarzyszenia; poza tym posiadają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni.
5. Członkom honorowym mogą przysługiwać dodatkowe uprawnienia, przyznane im postanowieniami niniejszego statutu lub uchwałą Zarządu.
6. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


§17

1. Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Zarząd.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może obniżyć lub odstąpić od pobierania składki członkowskiej od Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.
3. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo złożyć do Zarządu wniosek o odstąpienie płatności składki członkowskiej w danym roku.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.


§18

1. W uznaniu zasług członkowie Stowarzyszenia oraz inne osoby fizyczne i prawne mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

a. list gratulacyjny, wystosowany przez Zarząd;
b. dyplom uznania, przyznany przez Zarząd;
c. odznakę honorową, nadaną przez Zarząd;
d. inne wyróżnienia, nadawane przez Walne Zgromadzenie lub powołaną przez Zarząd Kapitułę.

2. Organem ustanawiającym wyróżnienia jest Zarząd.
3. Poszczególne wyróżnienia nadawane są na podstawie odrębnych regulaminów, uchwalanych przez Zarząd z zachowaniem postanowień niniejszego statutu.
4. Wyróżnienie nie może zostać odebrane wbrew woli samego zainteresowanego.
Dopuszczalne jest wyłącznie dobrowolne zrzeczenie się wyróżnienia, składane w formie pisemnej na ręce Zarządu.


§19

1. Za działania wymierzone w dobre imię Stowarzyszenia lub na jego szkodę członek Stowarzyszenia może zostać ukarany:

a. upomnieniem;
b. skreśleniem z listy członków.

2. Decyzje dotyczące wyróżnień i kar wymagają formy pisemnej i muszą one zawierać uzasadnienie.


§20

1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji, złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia;
 • z powodu niepłacenia składek za okres dłuższy niż dwa lata;
 • na pisemny wniosek dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, przy czym wniosek taki musi zawierać pisemne uzasadnienie i zostać zatwierdzony przez Zarząd;
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 

§21

1. Od uchwały Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie to należy złożyć w formie pisemnej, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Odwołania od uchwał Zarządu rozpatrywane są przez Walne Zgromadzenie Członków na najbliższym posiedzeniu.
3. Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik nr 1. do niniejszego statutu.


IV. ROZDZIAŁ
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§22

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zgromadzenie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.

2. W celu usprawnienia pracy Stowarzyszenia i wsparcia Zarządu mogą być powoływani Koordynatorzy.


§23

1. Kadencja władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym - bezwzględną większością głosów.
2. Walne Zgromadzenie Członków może w dowolnym momencie skrócić kadencję władz Stowarzyszenia. Decyzja taka podejmowana jest na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.


§24

1. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/3 ogółu członków tych organów. Organ może także podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Obrady organów Stowarzyszenia są protokołowane.
3. Wszystkie organy Stowarzyszenia zobowiązane są do składania członkom Stowarzyszenia wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zgromadzenie Członków.


WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW


§25

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.


§26

1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w pierwszym kwartale każdego roku. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub listownie, co najmniej na 14 dni przed terminem zgromadzenia.
3. W przypadku braku kworum, koniecznego dla prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym momencie. Jest ono zwoływane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zgromadzenia.
5. Działając na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.


§27

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. uchwalanie zmian statutu;
c. ustalanie składu liczebnego organów Stowarzyszenia;
d. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;
e. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
f. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalanie budżetu;
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
i. rozpatrywanie wniosków i postulatów;
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
k. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
l. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
stowarzyszenia.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA


§28

Zarząd stanowi organ wykonawczy Stowarzyszenia, powołany jest do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz.


§29

1. Zarząd składa się co najmniej z 3 osób, w tym prezesa wiceprezesa oraz sekretarza.
Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
2. Liczbę członków Zarządu w danej kadencji określa Walne Zgromadzenie Członków.
Liczbę wiceprezesów określa Zarząd.
3. W przypadku śmierci, ustąpienia lub usunięcia członka Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarząd ma prawo uzupełnić swój skład poprzez dodatkowy wybór któregoś spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W tym trybie wyłonić można nie więcej niż połowę składu Zarządu.


§30

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub dwóch wiceprezesów działających łącznie.
2. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowań Zarządu, głos decydujący należy do prezesa.


§31

1. Do kompetencji Zarządu należą:

 1. a. realizacja celów Stowarzyszenia;
  b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
  c. sporządzanie planów pracy i budżetu;
  d. sprawowanie pieczy nad dokumentacją, sporządzanie protokołów i prowadzenie bieżącej korespondencji;
  e. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
  f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
  g. nadawanie odznaczeń i wyróżnień;
  h. wymierzanie przewidzianych regulaminem kar;
  i. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  j. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
  k. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających;
  l. nadawanie odznak, orderów lub innych wyróżnień;
  m. powoływanie Kapituły odznak, orderów lub innych wyróżnień;
  n. powoływanie Koordynatorów.

KOMISJA REWIZYJNA

§32

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia i w zakresie swej działalności nie podlega Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z członków Stowarzyszenia, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków, w liczbie minimum 3 osób.
Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.


§33

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na rok.
2. W przypadku równego podziału głosów podczas głosowań Komisji Rewizyjnej, głos decydujący należy do przewodniczącego.


§34

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrolowanie działalności Zarządu;
b. kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Stowarzyszenia oraz gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia;
c. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności;
d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
e. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
f. występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków lub do Zarządu, zgodnie z zapisami niniejszego statutu;
g. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może:

 • wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia,
 • wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Członków Stowarzyszenia o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.


V. ROZDZIAŁ
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA


§35

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów,
c. z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,


§36

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§37

1. O ile statut nie stanowi inaczej, decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
2. Dla ważności oświadczenia woli Stowarzyszenia wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, przy czym do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych konieczne jest łączne działanie dwóch członków Zarządu łącznie w tym prezesa.


VI. ROZDZIAŁ
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§38

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków.
2. Uchwały te podejmowane są na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

 

Załączniki do Statutu:

1. Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia.
Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie i wysłanie na adres:

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion
ul. Czwartaków 18B/8,09-410 Płock

 

 

     Zał. nr 1     
szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion

 

 

 

Ostatnie donacje

Romuald Wołyniec

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: OT Giżycko / RCKiK Olsztyn

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 18900


Data: 2024-05-22

2024-04-29
Łukasz Makarow

Donacja: Osocze: 650ml

2024-03-28
Łukasz Makarow

Donacja: Osocze: 650ml

2024-03-14
Łukasz Makarow

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Zastępca Koordynatora Oddziału

  Marta Godyń

 • Koordynator Oddziału Szczecin

  Artur Grobelko

 • Zastępca Koordynatora Płock

  Michał Dylicki

 • Zastępca Koordynatora Oddziału Klubu HDK Legion przy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

  Jarosław Kubacki

Wydarzenia

01.06.2024 - AKCJA KRWIODAWSTWA - SZCZECIN

Serdecznie zapraszamy Was na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 01.06.2024 r. w

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu