Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia” – jednostopniowe odznaczenie cywilne nadawane przez Ministra Zdrowia. Nie jest to standardowe odznaczenie dla honorowych dawców krwi. Jest niewiele osób, które mogą się poszczycić takim wyróżnieniem. Odznakę nadaje się dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych osiągnięć w zakresie propagowania krwiodawstwa a przez to ochrony zdrowia ludności.

 za zaslugi dla ochrony zdrowia legionhdk

 

Kto oraz za co się nadaje?

Odznaka nadawana jest przez Ministra Zdrowia, na koszt budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister. Ewidencja odznak prowadzona jest przez Ministerstwo Zdrowia. Odznakę nadaje się osobom fizycznym, w tym również cudzoziemcom, w uznaniu ich osiągnięć w zakresie:

 • wprowadzania postępu w metodach diagnostycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych;
 • ochrony zdrowia ludności;
 • poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych;
 • profilaktyki, promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej;
 • kształcenia lub podnoszenia kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia;
 • wybitnych osiągnięć i nienagannej pracy w resorcie zdrowia;
 • wdrażania i usprawniania metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia;
 • rozwoju produkcji środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i urządzeń medycznych oraz nadzoru nad ich jakością;
 • rozwoju farmacji szpitalnej.

 

Kto składa wniosek?

Odznakę nadaje Minister Zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:

 • ministra lub centralnego organu administracji rządowej;
 • wojewody;
 • rektora akademii medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
 • organów Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej działającej w ochronie zdrowia;
 • marszałka województwa;
 • starosty, prezydenta miasta, burmistrza, wójta;
 • podmiotu, który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej;
 • organów samorządów zawodowych działających w ochronie zdrowia;
 • organów statutowych związków zawodowych, stowarzyszeń i innych organizacji działających w ochronie zdrowia.

Wniosek o odznaczenie powinien być przedstawiony Ministrowi nie później niż dwa miesiące przed planowanym przez wnioskodawcę terminem odznaczenia. Odznaka wręczana jest w sposób uroczysty przez ministra właściwego do spraw zdrowia, wnioskodawcę lub ich upoważnionego przedstawiciela. Wraz z odznaką wręczana jest legitymacja potwierdzająca jej nadanie. Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

 

 

Autorzy:

 

 

FIO mazowsze lokalnie boris Europa i my Krzesk legionhdk

Ostatnie donacje

Kamil Paluch

Donacja: Krew pełna: 450ml przed 11 maja 2024
Miejsce: OT Chełm / RCKiK Lublin

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 2250


Data: 2024-07-18

2014-08-09
Patrycja Spychała

Donacja: Krew pełna: 450ml przed 11 maja 2024

0000-00-00
Patrycja Spychała

Donacja: Krew pełna: 450ml przed 11 maja 2024

2024-07-18
Izabela Wrońska

Donacja: Krew pełna: 450ml po 11.05.2024

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału w Nisku

  Dariusz Ligęza

 • Koordynator Oddziału Wojskowy Klub HDK Legion przy 18 Pułku Logistycznym w Łomży

  Karol Jankowski

 • Koordynator Oddziału w Kłodzku

  Mirosław Klimorowski

 • Zastępca Koordynatora Oddziału w Szczecinie

  Łukasz Huegel

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu