Logo ruchome legion klub hdk

6 legion portal legion honorowi dawcy krwi klub fundacja legion legionhdk

 

REGULAMIN
ODZNAKI STOWARZYSZENIA

Honorowych Dawców Krwi Legion

 

_______________________________________________________________________
www.legionhdk.pl

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Odznaka Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion zwana dalej Odznaką została ustanowiona uchwałą Zarządu SHDK Legion nr. 5/Z/SHDK/06/2019 w dniu 30.06.2019 r. w m. Płock.

2. Niniejszy regulamin ustala:

a) zasady przyznawania Odznaki;

b) zasady wyłaniania kandydatów do tej odznaki;

c) zasady podejmowania uchwały o przyznaniu odznaki;

d) procedurę wręczania i przekazywania odznaki.

 

 § 2

Opis i elementy

1. Osoba, której przyznano Odznakę otrzymuje:

a) Legitymację Odznaki;

b) Odznaka organizacyjna.

c) Przypinkę organizacyjną.

2. Legitymacja Odznaki posiada takie informacje jak:

a) Imię i nazwisko osoby wyróżnionej;

b) Numer odznaki;

c) Numer i datę uchwały Zarządu SHDK Legion;

d) Podpis Członka Zarządu Stowarzyszenia lub osoby upoważnionej

e) Pieczątkę okrągłą SHDK Legion.

3. Odznaka organizacyjna o średnicy 40 mm, pokryta jest złotą emalią z tylnym mocowaniem śrubowym. Składa się z krzyża osadzonego na wieńcu na którego środku jest odwzorowany logotyp Stowarzyszenia tj. połączenie kropli krwi i orła w koronie. W górnym pionowym ramieniu krzyża umieszczony jest napis: “SHDK”, na dolnym: ”LEGION” a na rewersie widnieje nr odznaki.

4. Przypinka organizacyjna o wysokości 22 mm wykonana jest taką samą metodą jak odznaka z tylnym mocowaniem w postaci szpilki i motylka. Przypinka stanowi odwzorowanie logo SHDK Legion.

 

§ 3

Zasady przyznawania,
ewidencjonowania i wręczania

1. Odznakę nadaje Zarząd SHDK Legion w drodze uchwały.

2. Odznaka przyznawana jest jednokrotnie.

3. Ewidencjonowaniem odznaki zajmuje się wyznaczony Członek Zarządu.

4. Uprawnionymi do wręczania odznaki są:

a) Członkowie Zarządu Stowarzyszenia.

b) Osoby wyznaczone Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

5. Wręczanie Odznaki odbywać się może podczas:

a) Uroczystych spotkań i zebrań SHDK Legion.

b) Uroczystości związanych z honorowym krwiodawstwem.

c) Uroczystości, w których Stowarzyszenie bierze czynnie udział.

d) Uroczystych spotkań/zbiórek organizowanych w miejscu pracy/służby osoby odznaczonej i ma charakter uroczysty.

6. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek odznaczonego - dopuszcza się, aby odznakę wraz z legitymacją osobie odznaczanej wysłać.

.

§ 4

Wnioskowanie i kryteria przyznawania

1. Odznaka może być przyznana członkom SHDK Legion, a także osobom nie będącym członkami SHDK Legion na wniosek:

a) Członków Zarządu.

b) Osób określonych w uchwale Zarządu Stowarzyszenia.

2. O przyznanie Odznaki może wnioskować Członek Zwyczajny oraz Wspierający po spełnieniu kryteriów.

3. O przyznanie Odznaki dla Członka Zwyczajnego lub Wspierającego niespełniającego kryterium okresu przynależności może wnioskować Członek Zarządu lub osoby uprawnione przez Zarząd.

4. Odznaka może być przyznawana członkom SHDK Legion, którzy:

a) Są członkami zwykłymi lub wspierającymi minimum 1 rok (okres liczony od daty wstąpienia do Klubu) i mają opłacone 2 składki

b) Wyróżnili się aktywną działalnością w ramach SHDK Legion, bądź działaniem na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

5. Odznaka może być przyznana osobom nie będącym członkami SHDK Legion, którzy:

a) Wyróżnili się aktywną działalnością w ramach SHDK Legion, bądź działaniem na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa.

6. Osoby uprawnione do wnioskowania oraz członkowie zwykli i wspierający wypełniony i podpisany wniosek przesyłają listownie lub drogą elektroniczną na adresy podane w regulującej odznakę uchwale Zarządu.

 

§ 5

Koszty odznaki

1. Odznaka jest odpłatna.
Załączniki:

Zał. nr 1    - wniosek Członka o nadanie Odznaki SHDK Legion.
Zał. nr 2    - wniosek Członka Zarządu / osoby uprawnionej przez Zarząd o nadanie Odznaki SHDK Legion.

 

     Zał. nr 1           Zał. nr 2               
szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion szary pdf pobierz krwiodawstwo blood donor legionhdk fundacja legion          

 

 

 

Ostatnie donacje

Marek Dycha

Donacja: Krew pełna: 450ml
Miejsce: Centrum / RCKiK Olsztyn

Kraj donacji: pl
Ilość oddanej krwi: 14400


Data: 2024-06-25

2017-01-10
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

2016-08-23
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

2016-04-26
Jakub

Donacja: Krew pełna: 450ml

Zespół legionu

 • Koordynator Oddziału Częstochowski Legion

  Piotr Gajda

 • Koordynator Oddziału Klubu HDK Legion przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

  Mateusz Kołodziej

 • Wiceprezes SHDK Legion / Koordynator oddziału Internetowego

  Jarek Schnober

 • Zastępca Koordynatora

  Magdalena Ligęza

Wydarzenia

Wybierz upominek

Zobacz więcej

Partnerzy strategiczni Legionu